فایل word بررسي شيوع بيماريهاي عفوني پوستي و درماتيت ها در مدارس تحت پوشش بهداشتي دانشگاه علوم پزشکي شهيد بهشتي تهران در سال 1384

    —         —    

ارتباط با ما     —     لیست پایان‌نامه‌ها

... دانلود ...

بخشی از متن فایل word بررسي شيوع بيماريهاي عفوني پوستي و درماتيت ها در مدارس تحت پوشش بهداشتي دانشگاه علوم پزشکي شهيد بهشتي تهران در سال 1384 :


سال انتشار : 1385

نام کنفرانس, همایش یا نشریه : پژوهنده

تعداد صفحات :9

سابقه و هدف: مشکلات پوستی در میان دانش آموزان شایع است و گروه سنی آسیب پذیر اطفال در محیط مدرسه در تماس نزدیک و مستمر با یکدیگرند. اطلاعات اندکی در مورد شیوع بیماریهای عفونی پوستی و اگزما در بین دانش آموزان در دسترس است. ما با انجام این بررسی شیوع بیماریهای عفونی پوستی و نیز اختلالات مربوط به درماتیت و اگزما ها را در مدارس ابتدایی و راهنمایی تابعه دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی تهران تعیین کردیم.مواد و روش ها: این مطالعه به روش توصیفی - مقطعی بر روی 1017 نفر دانش آموزان مقاطع ابتدایی و راهنمایی شیفت صبح مدارس وابسته به دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی تهران در طی یک دوره 6 ماهه انجام شد. کلیه دانش آموزان مورد معاینه قرار گرفتند.یافته ها: اختلالات مربوط به اگزما و درماتیت شامل خشکی پوست 63 درصد (شایعترین علامت), کراتوز پیلاریس 41 درصد, چین دنی مورگان 34 درصد و اگزما 7.2 درصد بود. بیماریهای عفونی پوست شامل زگیل 1.4 درصد, هرپس لب 1.1 درصد, پارونیشا 0.2 درصد و زرد زخم 0.1 درصد دیده شد. میانگین سنی افراد معاینه شده 2.4±10.7 سال بود. رابطه معنی داری بین سابقه خانوادگی اگزما و وجود اگزما در دانش آموزان وجود داشت. همچنین بین خشکی پوست و چین دنی مورگان و اگزمای بالینی رابطه مستقیم معنی داری مشاهده شد.نتیجه گیری: بیماریهای مربوط به خشکی پوست و اگزما در این مطالعه بسیار شایعتر از درماتوزهای عفونی دیده شد. آموزشهای اصول اولیه پیشگیری و درمان این گونه مشکلات و استفاده از نرم کننده ها و نحوه استحمام ضرورت دارد.
کلید واژه: شیوع, دانش آموز, درماتیت, درماتوز, عفونی

لینک کمکی