فایل word بررسي شيوع نورالژي تري ژمينال در بيماران Multiple Sclerosis مراجعه کننده به انجمن MS ايران در سال 1384

    —         —    

ارتباط با ما     —     لیست پایان‌نامه‌ها

... دانلود ...

بخشی از متن فایل word بررسي شيوع نورالژي تري ژمينال در بيماران Multiple Sclerosis مراجعه کننده به انجمن MS ايران در سال 1384 :


سال انتشار : 1386

نام کنفرانس, همایش یا نشریه : مجله دانشکده دندانپزشکي دانشگاه علوم پزشکي شهيد بهشتي (JOURNAL OF DENTAL SCHOOL SHAHID BEHESHTI UNIVERSITY OF MEDICAL SCIENCE)

تعداد صفحات :9

سابقه و هدف: نورالژی تری ژمو (TN) یکی از علایم بیماری MS می باشد که در %1.9 افراد مبتلا دیده می شود و در %0.3 از موارد می تواند علامت شروع بیماری باشد. چون مطالعه مستندی در این زمینه در کشور ما وجود ندارد, این مطالعه با هدف تعیین فراوانی T.N در بیماران مبتلا به MS صورت گرفت.مواد و روشها: در مطالعه توصیفی حاضر از میان بیماران MS مراجعه کننده به انجمن MS ایران 125 نفر به صورت تصادفی انتخاب شدند. با مصاحبه حضوری اطلاعاتی شامل سن شروع بیماری, اولین علامت بیماری, زمان و پزشک تشخیص دهنده بیماری, همچنین تظاهرات ماگزیلوفاسیال بیماری بدست آمد. توسط پرونده آنان اطلاعات تکمیلی استخراج گردید. نتایج بوسیله نرم افزار SPSS مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفتند. برای تعیین ارتباط بین شیوع TN با سن از آزمون T داده های مستقل استفاده شد.یافته ها: بیماران مورد مطالعه شامل 72 زن و 53 مرد با متوسط سن شروع بیماری 26.5 سالگی بودند. شایع ترین علامت شروع بیماری اختلالات بینایی بود (36%). در رابطه با تظاهرات ماگزیلوفاسیال, %11.2 بیماران %40.8, TN بیماران نورپاتی حسی تری ژمو و 20% بیماران فلج صورتی داشتند. وقوع نورالژی تری ژمینال در 50% موارد 2 طرفه بوده و در 2 بیمار اولین علامت بیماری بود. شاخه ماگزیلاری و مندیبولار عصب به ترتیب بیشترین درگیری را داشتند. TN در زنان مبتلا به MS شایع تر بود و بیماران گروه TN متوسط پایین تری داشتند (P<0.001).نتیجه گیری: دندانپزشکان باید آشنایی کافی با این نوع درد صورتی داشته باشند تا از درمان های غیر ضروری اجتناب کنند و در مواجهه با بیمار جوان مبتلا به TN بیماری MS را در ذهن داشته باشند تا با بروز آن به عنوان اولین علامت بیماری MS شروع به موقع درمان را ارتقا دهند.
کلید واژه: مولتیپل اسکلروزیس, نورالژی تری ژمینال, نوروپاتی تری ژمینال

لینک کمکی