فایل word مقايسه دو نوع مرحله بندي تکاملي دندان مولر سوم در راديوگرافي پانوراميک (Demirjian و Engstrom) از نظر ارتباط آنها با سن تقويمي

    —         —    

ارتباط با ما     —     لیست پایان‌نامه‌ها

... دانلود ...

بخشی از متن فایل word مقايسه دو نوع مرحله بندي تکاملي دندان مولر سوم در راديوگرافي پانوراميک (Demirjian و Engstrom) از نظر ارتباط آنها با سن تقويمي :


سال انتشار : 1386

نام کنفرانس, همایش یا نشریه : مجله دانشکده دندانپزشکي دانشگاه علوم پزشکي شهيد بهشتي (JOURNAL OF DENTAL SCHOOL SHAHID BEHESHTI UNIVERSITY OF MEDICAL SCIENCE)

تعداد صفحات :10

سابقه و هدف: تعیین سن تقویمی افراد یکی از روش های مهم در تحقیقات پزشکی قانونی می باشد. از این طریق می توان سن افراد فاقد اسناد مربوط به زمان تولد و یا دارای اشکال در ثبت آن, همچنین سن مجرمان زیر 18 سال یا بالای 18 سال را تشخیص داد. هدف از این مطالعه مقایسه دو نوع مرحله بندی تکاملی دندان مولر سوم در رادیوگرافی پانورامیک (روش های Demirjian و (Engstrom از نظر ارتباط آنها با سن تقویمی افراد مورد بررسی بود.مواد و روشها: مطالعه حاضر به روش cross- sectional از نوع diagnostic و در بخش رادیولوژی دانشکده دندانپزشکی شهید بهشتی تهران در سال 84-1383 انجام گردید. تحقیق بر روی 350 فرد با میانگین سنی 15 تا 25 سال مراجعه کننده به بخش رادیولوژی صورت پذیرفت. کلیشه های رادیوگرافی توسط یک دستیار تخصصی پزشکی قانونی و یک متخصص رادیولوژی دهان و فک و صورت طبق هر دو روش Demirjian و Engstrom بررسی شدند. محاسبات آماری از طریق آزمون های Wilcoxon’s signed rank, Mann- whitney, Levene, Paired T, Friedman و ضرایب همبستگی کندال (tau- b) انجام پذیرفت.یافته ها: فراوانی مراحل تکاملی مختلف در هر دو روش Demirjian و Engstrom با بالا رفتن مرحله تکاملی بیشتر گردید. در روش Demirjian تنها در مورد دندان مولر سوم چپ پایین, اختلاف آماری معنی داری بین پسران و دختران دیده شد, به این ترتیب که دندان های پسران در مرحله تکاملی بالاتری قرار گرفته بودند, در روش Engstrom در مورد دندان مولر سوم راست و چپ پایین, دندان های پسران در مراحل تکاملی بالاتری مشاهده شدند. در سایر موارد اختلافی بین دو جنس وجود نداشت. بر اساس سیستم پیشنهادی Calton در مورد ضرایب همبستگی, ارتباط روش Demirjian با سن در مورد دندان های فک بالا, متوسط و در مورد دندان های فک پایین, قوی بود. در مورد روش Engstrom نیز چنین نتیجه ای حاصل گردید اما ضرایب همبستگی در مورد هر دندان در روش Engstrom و در این ارتباط پایین تر از Demirjian بود.نتیجه گیری: مرحله بندی Demirjian روش بهتری جهت تعیین سن تقویمی نسبت به Engstrom داشت.
کلید واژه: سن تقویمی, دندان مولر سوم, رادیوگرافی پانورامیک

لینک کمکی