فایل word ارزش تشخيص آنزيم تلومراز در اسمير تهيه شده از بيماران جهت تشخيص کارسينوم سلول سنگفرشي دهان

    —         —    

ارتباط با ما     —     لیست پایان‌نامه‌ها

... دانلود ...

بخشی از متن فایل word ارزش تشخيص آنزيم تلومراز در اسمير تهيه شده از بيماران جهت تشخيص کارسينوم سلول سنگفرشي دهان :


سال انتشار : 1386

نام کنفرانس, همایش یا نشریه : مجله دانشکده دندانپزشکي دانشگاه علوم پزشکي شهيد بهشتي (JOURNAL OF DENTAL SCHOOL SHAHID BEHESHTI UNIVERSITY OF MEDICAL SCIENCE)

تعداد صفحات :10

سابقه و هدف: کارسینوم سلول سنگفرشی (SCC) شایعترین بدخیمی حفره دهان است. در حال حاضر بهترین روش تشخیصی آن برداشت بیوپسی از بیمار است, گرچه در سال های اخیر استفاده از روش های غیر تهاجمی تر مانند Brush biopsy و سیتولوژی معمول شده است. بیشتر تومورهای بدخیم در انسان خصوصا SCC دهان با تلومراز همراه بوده, رابطه مستقیمی بین بدخیمی و میزان بروز ژن hTERT وجود دارد. از ردیابی این ژن در اسمیر تهیه شده از سرطان سلول های سنگفرشی دهان به عنوان یک روش تشخیصی کاملا غیر مهاجم استفاده شده است. هدف این تحقیق تعیین میزان بروز ژن hTERT آنزیم تلومراز در SCC دهان و مقایسه آنها با سلول های مخاطی نرمال بود.مواد و روشها: این تحقیق یک کارآزمایی بالینی از نوع تشخیصی بود. از 18 بیمار با بدخیمی OSCC در درجات مختلف و در محل های مختلف دهان اسمیر تهیه و نمونه های کنترل نیز از ناحیه سالم مقابل ضایعه بدست آمدند. سپس میزان بروز ژن hTERT آنزیم تلومراز به دو روش Reverse Transcriptase- PCR و Nestes PCR مورد بررسی قرار گرفت. برای بررسی آماری از تست دقیق فیشر استفاده گردید.یافته ها: از 18 اسمیر تهیه شده از ناحیه ضایعه در 8 مورد hTERT بروز پیدا کرد و در هیچ کدام از 18 مورد نمونه کنترل, این ژن ردیابی نشد که این یافته از نظر آماری کاملا معنی دار بود (P<0.003). بر اساس نتایج حاصل, آزمون تلومراز از اختصاصیت بسیار بالایی برخوردار بود. اما موارد مثبت تشخیص داده شده توسط این آزمون با قاطعیت بیشتری به بیوپسی نیاز دارند.نتیجه گیری: با توجه به اینکه ارزش اخباری مثبت تست 100 درصد بوده است موارد مثبت حاصل از این تست قطعا سالم نیستند.
کلید واژه: سرطان سلول های سنگفرشی, آنزیم تلومراز, اسمیر

لینک کمکی