فایل word ارزيابي تاثير ميزان حرکت رو به جلو فک تحتاني در پيش بيني لوله گذاري مشکل داخل تراشه

    —         —    

ارتباط با ما     —     لیست پایان‌نامه‌ها

... دانلود ...

بخشی از متن فایل word ارزيابي تاثير ميزان حرکت رو به جلو فک تحتاني در پيش بيني لوله گذاري مشکل داخل تراشه :


سال انتشار : 1386

نام کنفرانس, همایش یا نشریه : مجله انجمن آنستزيولوژي و مراقبتهاي ويژه

تعداد صفحات :9

سابقه و هدف: شکست در لوله گذاری داخل تراشه یکی از مهم ترین علت مرگ و میر در بیماران بیهوش محسوب می شود. هدف از این مطالعه بررسی تاثیر حرکت رو به جلو فک تحتانی در پیش بینی لوله گذاری مشکل است.مواد و روش ها: در یک مطالعه آینده نگر, 300 بیمار (با سن بیش از 16 سال) که کاندیدای جراحی انتخابی بودند, وارد مطالعه شدند. میزان حرکت رو به جلو فک تحتانی در هر یک از بیماران پیش از بیهوشی توسط یک متخصص بیهوشی اندازه گیری شد. بر اساس تعریف این مقدار برابر است با اختلاف فاصله بین دندان های پیشین فک پایین و بالا در حالت طبیعی و حداکثر پیش آمدگی فک تحتانی بر حسب میلی متر. در زمان لوله گذاری متخصص بیهوشی دیگری نمای لارنگوسکوپیک را بر اساس طبقه بندی کورمک و لوهان تعیین می کرد. بر اساس تعریف نمای لارنگوسکوپیک سه و چهار به عنوان لوله گذاری دشوار در نظر گرفته شدند.یافته ها: در 21 بیمار لوله گذاری دشوار بود. میانگین میزان حرکت فک در گروه بیماران با لوله گذاری آسان به میزان معنی داری از بیماران با لوله گذاری دشوار بیشتر بود (به ترتیب 6.42±1.95 میلی متر در برابر 3.58±1.26 میلی متر, p<0.001). به کارگیری رقم 5 میلی متر و کمتر برای پیش بینی لوله گذاری دشوار با حساسیت %92, 86, و ویژگی 70% همراه بود.نتیجه گیری: میانگین میزان حرکت فک تحتانی در بیماران با لوله گذاری آسان از بیماران با لوله گذاری دشوار بیشتر است.
کلید واژه: لوله گذاری دشوار, پیش بینی, میزان حرکت فک تحتانی

لینک کمکی