فایل word عوامل موثر بر مرگ و صدمات در ارتباط مستقيم با زلزله 5 دي ماه 1382 بم

    —         —    

ارتباط با ما     —     لیست پایان‌نامه‌ها

... دانلود ...

بخشی از متن فایل word عوامل موثر بر مرگ و صدمات در ارتباط مستقيم با زلزله 5 دي ماه 1382 بم :


سال انتشار : 1385

نام کنفرانس, همایش یا نشریه : مجله اپيدميولوژي ايران

تعداد صفحات :12

مقدمه و اهداف: تفاوت چشم گیر تعداد مرگ و مصدومیت در زلزله های مختلف, حتی با بزرگی یکسان, نیاز به بررسی عوامل موثر را ایجاد می کند. هدف این مطالعه تعیین عوامل موثر سازه ای و برخی خصوصیات فردی در وقوع مرگ و صدماتی است که در ارتباط مستقیم با زلزله 5 دی ماه 1382 بم روی داده اند.روش کار: جمعیت مطالعه, ساکنین منطقه زلزله زده بم در روزهای نوزدهم و بیستم پس از زلزله بودند. در یک مطالعه مقطعی 420 خانوار ساکن منطقه زلزله زده بم در روزهای نوزدهم و بیستم پس از زلزله با روش نمونه گیری خوشه ای مبتنی بر موقعیت جغرافیایی بررسی شدند و اطلاعات مربوط به اعضا خانواری که در زمان زلزله در داخل ساختمان قرار داشتند از نظر خصوصیات ساختمان و بروز مرگ و صدمات سرپایی و بستری جمع آوری شدند. تحلیل داده ها با نرم افزار 8.0 STATA و با استفاده از رگرسیون لجستیک انجام گرفت. نتایج: در این مطالعه 2089 نمونه, شامل 1089 مرد (%52.1) و 1000 زن (%47.9) بررسی شدند. دراین موارد, 369 مورد مرگ ) %95Cl= 14.3-%21.1, 17.7%( و 122 مورد ) %95Cl=4.5-%7.1, %5.8 ( مصدومیت منجر به بستری و 319 مورد مصدومیت سرپایی ) %95Cl= 12.6-%17.8, %15.3 ( در ارتباط مستقیم با زلزله روی داده بود. عوامل موثر بر بروز مرگ عبارت بودند از: تخریب ساختمان ) %95Cl=3.56-%11.29, OR=%6.34 (, حضور در ساختمان های خشت و گلی %95Cl=1.03-3.40 ,OR=%1.87 (, سن زیر 6 سال ) %95Cl= 2.17-7.11, OR= %3.93 ( و سن 56-65 سال ) %95Cl= 1.23-5.15, OR= %2.52 ( الگوی مشابه, به جز تاثیر نوع ماده اصلی ساختمان, در عوامل موثر بر مصدومیت بستری و سزپایی مشاهده شد.نتیجه گیری: براساس یافته های این مطالعه عوامل موثر بر مرگ, تخریب کامل ساختمان, حضور در ساختمان های ساخته شده با مواد سنتی و سن پایین و بالا بودند. عوامل موثر بر صدمات بستری و سرپایی نیز عبارت بودند از تخریب کامل ساختمان و سن پایین و بالا. این مطالعه اولین مطالعه اپیدمیولوژی تحلیلی است که به بررسی عوامل موثر بر مرگ و صدمات در کشور زلزله خیز ایران پرداخته است.
کلید واژه: بلایا, زلزله, مرگ, صدمه, ایران, بم

لینک کمکی