فایل word بررسي وضعيت ليپيدهاي سرم افراد بالاي 30 سال بر اساس برنامه قلب سالم شهرستان اراک

    —         —    

ارتباط با ما     —     لیست پایان‌نامه‌ها

... دانلود ...

بخشی از متن فایل word بررسي وضعيت ليپيدهاي سرم افراد بالاي 30 سال بر اساس برنامه قلب سالم شهرستان اراک :


سال انتشار : 1386

نام کنفرانس, همایش یا نشریه : مجله دانشگاه علوم پزشکي اراک (ره‌ آورد دانش)

تعداد صفحات :10

مقدمه: هایپرلیپیدمی یکی از عوامل خطر اصلی ایجاد بیماری های قلبی عروقی محسوب می شود. این مطالعه با هدف بررسی لیپیدها بر حسب جنس و محل سکونت در مناطق شهری و روستایی شهرستان اراک انجام شد تا بتوان با شناخت وضعیت موجود در کنترل بیماری های قلبی عروقی تلاش کرد.روش کار: این تحقیق یک مطالعه مقطعی - تحلیلی از فاز اول برنامه قلب سالم می باشد که در شهرستان اراک انجام شد. روش نمونه گیری خوشه ای تصادفی بود. ابزار مطالعه پرسش نامه ای بود که علاوه بر اطلاعات دموگرافیک حاوی نتایج پاراکلنیکی (کلسترول تام, LDL-c , HDL-c, تری گلیسرید) بود. در تحلیل اطلاعات از آزمون آماری تی دانش آموزی کولموگروف اسمیرنوف, من ویتنی و کای دو استفاده شد.نتایج: از 4303 نفر افراد بالای 30سال , 51.6 درصد زن بودند. اختلال کلسترول تام, LDL-c و HDL-c در زنان بیشتر از مردان بود(p<0.05) و اختلال تری گلیسرید در مردان و زنان تفاوت معنی داری نداشت. افزایش لیپیدها بین شهر و روستا تفاوت معنی داری داشت به طوری که اختلال کلسترول تام و LDL-c در افراد ساکن روستا و اختلال تری گلیسرید در افراد ساکن شهر بیشتر بود (p<0.0001).نتیجه گیری: شیوع بالای اختلال لیپیدها در جامعه مورد بررسی می تواند به شیوه نادرست زندگی, تغذیه نامناسب و کمبود فعالیت فیزیکی در این مناطق مربوط باشد, بنابراین با تغییر شیوه زندگی می توان شیوع این اختلال و به دنبال آن بیماری های قلبی عروقی را کاهش داد.
کلید واژه: لیپیدهای سرم, بیماری های قلبی عروقی, شهر , روستا

لینک کمکی