فایل word تعيين اثر روش بيهوشي با هالوتان و بدون هالوتان بر ميزان خونريزي حين عمل و زمان ريکاوري در جراحي لوزه

    —         —    

ارتباط با ما     —     لیست پایان‌نامه‌ها

... دانلود ...

بخشی از متن فایل word تعيين اثر روش بيهوشي با هالوتان و بدون هالوتان بر ميزان خونريزي حين عمل و زمان ريکاوري در جراحي لوزه :


سال انتشار : 1386

نام کنفرانس, همایش یا نشریه : مجله دانشگاه علوم پزشکي اراک (ره‌ آورد دانش)

تعداد صفحات :12

مقدمه: در اعمال جراحی لوزه به دلیل مجاورت با راه های هوایی, کنترل بهتر خونریزی و به دست آوردن ریکاوری سریع تر از اهداف مورد توجه بوده است. به دلیل استفاده گسترده هالوتان و عوارض گزارش شده آن, بر آن شدیم تا مقایسه ای بین روش متداول بیهوشی با استفاده از هالوتان, و دیگری بدون هالوتان از نظر میزان خونریزی حین عمل و زمان ریکاوری, صورت دهیم.روش کار: در یک کار آزمایی یک سو کور, 140 کودک 12-4 ساله کاندید عمل جراحی لوزه به طور تصادفی ساده در دو گروه 70 نفری تقسیم شدند. نحوه القا بیهوشی در دو گروه یکسان بود و نگهداری بیهوشی در یک گروه با هالوتان, 50 N2Oدرصد (گروه شاهد) و در دیگری بدون هالوتان به همراه هیپرونتیلاسیون (روش لیورپول) (گروه مورد) بود. میزان خونریزی از روی اختلاف هماتوکریت قبل و 6 ساعت بعد از عمل محاسبه شد. زمان ریکاوری نیز در هر گروه بر حسب دقیقه اندازه گیری شد. اطلاعات با استفاده از آزمون آماری من ویتنی یو, تی, لون و کی اس تجزیه و تحلیل گردید.نتایج: دو گروه از نظر جنس, سن, وزن و مدت زمان عمل جراحی اختلاف معنی داری نداشتند. متوسط مدت زمان ریکاوری در گروه مورد 7.87 دقیقه و در گروه شاهد 15.59 دقیقه بود که اختلاف معنی داری داشت (0.00001 =p). متوسط خونریزی در گروه مورد 44.22 میلی لیتر و در گروه شاهد 58.52 میلی لیتر بود که اختلاف معنی دار بود (0.005=p).نتیجه گیری: با توجه به مطالعه انجام شده به نظر می رسد تجویز هالوتان در مقایسه با روش لیورپول موجب خونریزی بیشتر و ریکاوری طولانی تر می شود.
کلید واژه: بیهوشی, هالوتان, هیپرونتیلاسیون, تونسیلکتومی, خونریزی, ریکاوری

لینک کمکی