فایل word تعيين آگاهي و نگرش دانشجويان دانشگاه علوم پزشکي اراک در مورد اکستازي بر اساس مدل اعتقاد بهداشتي در سال 85

    —         —    

ارتباط با ما     —     لیست پایان‌نامه‌ها

... دانلود ...

بخشی از متن فایل word تعيين آگاهي و نگرش دانشجويان دانشگاه علوم پزشکي اراک در مورد اکستازي بر اساس مدل اعتقاد بهداشتي در سال 85 :


سال انتشار : 1386

نام کنفرانس, همایش یا نشریه : مجله دانشگاه علوم پزشکي اراک (ره‌ آورد دانش)

تعداد صفحات :9

مقدمه: امروزه سو مصرف مواد به یکی از مشکلات مهم در جهان تبدیل شده است. آمار موجود نشان می دهد که مصرف مواد محرک خصوصا ترکیبات شبه آمفتامین در کشور افزایش یافته است و به نظر می رسد بررسی آگاهی گروه های در خطر خصوصا جوانان در این زمینه ضروری باشد. هدف از انجام این مطالعه بررسی آگاهی و نگرش دانشجویان دانشگاه علوم پزشکی اراک بر اساس مدل اعتقاد بهداشتی در سال 85 بود.روش کار: این مطالعه تحقیقی به روش مقطعی - تحلیلی است که بر روی 100 دانشجوی دانشکده های پزشکی, پرستاری - مامایی و پیراپزشکی دانشگاه علوم پزشکی اراک در نیمه اول سال 85 انجام شد. این بررسی از طریق پر کردن پرسش نامه خود ایفا مشتمل بر 53 سوال بر اساس مدل اعتقاد بهداشتی صورت گرفت. اطلاعات به دست آمده از طریق آمار توصیفی و آزمون های آماری تی و من ویتنی تجزیه و تحلیل شد.نتایج: میانگین سنی افراد شرکت کننده در این مطالعه 22.3 ( 3.18±) سال بود که 67 نفر زن بودند. با توجه به نتایج به دست آمده بیشترین امتیاز را حساسیت درک شده کسب نموده و با عملکرد رابطه داشت (0.005= p). میانگین بقیه نمرات کسب شده در سطوح مختلف عملکرد اختلاف معنی داری نداشت. در مورد راهنمای عمل در این مطالعه بر اساس نظر افراد شرکت کننده در مطالعه, تلویزیون مهم ترین وسیله مورد استفاده برای آموزش در مورد اکستازی بوده است. نتیجه گیری: بر اساس این مطالعه و با توجه به رابطه معنی دار حساسیت درک شده (خطر ابتلا به مصرف اکستازی) با عملکرد, بایستی برنامه های آموزشی در جهت بارور نمودن ذهن جوانان نسبت به حساسیت درک شده ایجاد شود.
کلید واژه: اکستازی, آگاهی, نگرش, دانشجویان, مدل اعتقاد بهداشتی

لینک کمکی