فایل word بررسي اثر مصرف بخش هوايي گياه ماريتيغال بر ميزان گلوکز و ليپيدهاي خون در موش صحرايي ديابتي

    —         —    

ارتباط با ما     —     لیست پایان‌نامه‌ها

... دانلود ...

بخشی از متن فایل word بررسي اثر مصرف بخش هوايي گياه ماريتيغال بر ميزان گلوکز و ليپيدهاي خون در موش صحرايي ديابتي :


سال انتشار : 1386

نام کنفرانس, همایش یا نشریه : مجله دانشگاه علوم پزشکي اراک (ره‌ آورد دانش)

تعداد صفحات :10

مقدمه: کاهش دادن سطح گلوکز و لیپیدهای نامطلوب سرم در بیماران دیابتی با استفاده از گیاهان دارویی از اهمیت بالینی زیادی برخوردار می باشد. در این راستا گیاه ماریتیغال دارای خاصیت کاهش دهندگی پراکسیداسیون لیپیدی و سطح لیپیدهای سرم در مدل تجربی هیپرلیپیدمی می باشد. لذا در بررسی حاضر اثر مصرف خوراکی و مزمن این گیاه بر میزان گلوکز, تری گلیسیرید, کلسترول توتال, کلسترول LDL و HDL موش صحرایی دیابتی مورد بررسی قرار گرفت.روش کار: در این مطالعه تجربی موش های صحرایی ماده (n=36) به طور تصادفی به چهار گروه کنترل, کنترل تحت تیمار با ماریتیغال, دیابتی, و دیابتی تحت درمان با ماریتیغال تقسیم بندی شدند. دو گروه تحت تیمار با ماریتیغال, پودر گیاه مخلوط شده با غذای استاندارد موش (6.25 درصد) را به مدت 4 هفته دریافت نمودند. میزان گلوکز, تری گلیسیرید, کلسترول تام, کلسترول LDL و HDL سرم قبل از مداخله و در هفته های دوم و چهارم پس از مداخله تعیین گردید. اطلاعات توسط آزمون های آماری آنالیز واریانس با اندازه گیری مکرر, تی دانش آموزی و زوج, آنالیز واریانس یک طرفه و توکی تجزیه و تحلیل شد.نتایج: میزان گلوکز سرم در گروه دیابتی افزایش معنی داری را در هفته چهارم در مقایسه با هفته قبل از مداخله نشان داد (p<0.001) و در گروه دیابتی تحت درمان با ماریتیغال کاهش مختصر و غیر معنی دار در مقایسه با گروه دیابتی مشاهده شد. به علاوه سطح تری گلیسیرید در گروه دیابتی افزایش معنی داری را در هفته چهارم نسبت به هفته قبل از بررسی (p<0.05) نشان داد و سطح تری گلیسیرید در هفته چهارم در گروه دیابتی تحت درمان با ماریتیغال در مقایسه با گروه دیابتی به طور معنی داری پایین تر بود (p<0.05) هم چنین یک کاهش معنی دار در سطح کلسترول سرم در گروه دیابتی تحت درمان با ماریتیغال در هفته چهارم در مقایسه با گروه دیابتی مشاهده شد (p<0.05) از طرف دیگر, میزان کلسترول HDL و LDL در گروه دیابتی تحت تیمار در همین هفته در حد معنی دار و به ترتیب بیشتر و کمتر از گروه دیابتی بود (p<0.05).نتیجه گیری: مصرف خوراکی و درازمدت بخش هوایی گیاه ماریتیغال در مدل تجربی دیابت قندی اثر هیپوگلیسمیک نداشته و موجب تغییرات مطلوب و سودمند در سطح لیپیدهای خون می گردد.
کلید واژه: ماریتیغال, گلوکز, لیپید, دیابت قندی, موش صحرایی

لینک کمکی