فایل word تعيين ارزش تشخيص معاينه باليني در آسيب تاندون هاي فلکسور در زخم هاي نفوذي ديستال ساعد

    —         —    

ارتباط با ما     —     لیست پایان‌نامه‌ها

... دانلود ...

بخشی از متن فایل word تعيين ارزش تشخيص معاينه باليني در آسيب تاندون هاي فلکسور در زخم هاي نفوذي ديستال ساعد :


سال انتشار : 1386

نام کنفرانس, همایش یا نشریه : مجله دانشگاه علوم پزشکي اراک (ره‌ آورد دانش)

تعداد صفحات :8

مقدمه: توان تشخیص بالینی مهم ترین وسیله ارزیابی در علم پزشکی است و علی رغم پیشرفت های تکنولوژی, هنوز اولین و موثرترین روش تشخیص است. جهت تبیین اهمیت این راهکار در این مقاله برآنیم تا هم خوانی یافته های حین عمل با ارزیابی های بالینی قبل از عمل در ضایعات نفوذی انتهای دیستال ساعد را مورد بررسی و تجزیه و تحلیل قرار دهیم.روش کار: این مطالعه به روش مقطعی - تحلیلی برروی 41 بیمار با ضایعات شارپ و نافذ دیستال ساعد که به اورژانس بیمارستان مراجعه نموده بودند, انجام شده است. به این صورت که بر اساس یافته های معاینه فیزیکی, تشخیص کلینیکی در چک لیستی که بدین منظور تهیه شده بود ثبت و یافته های حین عمل نیز ثبت گردید و به عنوان تشخیص قطعی و استاندارد طلایی در نظر گرفته شد.نتایج: بر اساس اطلاعات حاصله, شاخص های ارزش تشخیص معاینه فیزیکی برای تاندون فلکسور عمقی انگشت (FDP) و تاندون فلکسور سطحی انگشت (FDS) محاسبه گردید. در مورد تاندون FDS ارزش معاینات بالینی دارای حساسیت 88 درصد, ویژگی40 درصد, ارزش اخباری مثبت 94 درصد, ارزش اخباری منفی 22 درصد, نسبت درست نمایی مثبت 1.46 (PLR) و نسبت درست نمایی منفی 0.3 (NLR) بوده است. در مورد تاندون FDP ارزش معاینات بالینی دارای حساسیت 97 درصد, ویژگی 25 درصد, ارزش اخباری مثبت 93 درصد, ارزش اخباری منفی 50 درصد, نسبت درست نمایی مثبت 1.29 و نسبت درست نمایی منفی 0.12 بوده است.نتیجه گیری: معاینات فیزیکی از نظر اثبات کردن ضایعات تاندون های فلکسور در اثر ترومای شارپ و نفوذی با ارزش تر از رد کردن آنهاست.
کلید واژه: تاندون فلکسور سطحی, تاندون فلکسور عمقی, آسیب نفوذی, ارزش تشخیصی معاینه بالینی

لینک کمکی