فایل word مقايسه اثر بيهوشي عمومي و بي حسي نخاعي بر روي آپگار نوزادان در عمل جراحي سزارين انتخابي

    —         —    

ارتباط با ما     —     لیست پایان‌نامه‌ها

... دانلود ...

بخشی از متن فایل word مقايسه اثر بيهوشي عمومي و بي حسي نخاعي بر روي آپگار نوزادان در عمل جراحي سزارين انتخابي :


سال انتشار : 1386

نام کنفرانس, همایش یا نشریه : مجله دانشگاه علوم پزشکي اراک (ره‌ آورد دانش)

تعداد صفحات :10

مقدمه: انتخاب نوع بیهوشی از نظر سلامت مادر و نوزاد بسیار مهم است. در مورد تاثیر بیهوشی عمومی و بی حسی نخاعی بر آپگار نوزادان در مطالعات مختلف اختلاف نظر وجود دارد. این پژوهش به منظور تعیین اثر بیهوشی عمومی و بی حسی نخاعی بر آپگار نوزادان متولد شده به روش سزارین انتخابی صورت گرفته است.روش کار: این تحقیق به صورت کارآزمایی بالینی انجام گرفت و 168 خانم حامله ترم کاندید عمل سزارین انتخابی به صورت تخصیصی در دو گروه بی حسی نخاعی و بیهوشی عمومی قرار گرفتند و نمره آپگار دقیقه اول, پنجم و بیستم نوزادان ثبت گردید. هم چنین سن مادر, علت سزارین, جنس نوزاد و مدت زمان سزارین یادداشت شد. اطلاعات توسط آزمون های آماری تی و کای دو تجزیه و تحلیل گردید.نتایج: متوسط آپگــار دقیقه اول و پنجم و بیستم در بیهوشی عمومی 0.68±8.66 و 0.41±9.8 و 0.15±9.97 و در بی حسی نخاعی 0.38±9 و 0.32±9.88 و 10 گزارش شد که از لحاظ آماری تفاوت معنی داری بین آپگار دقیقه اول در دو گروه وجود داشت (p<0.001) و در زمان های دیگر تفاوت معنی داری بین آپگار دو گروه وجود نداشت.نتیجه گیری: آپگار دقیقه اول نوزادان به دنیا آمده از مادرانی که تحت بی حسی نخاعی قرار گرفتند بیشتر از نوزادانی بوده است که مادران آنها بیهوشی عمومی دریافت کرده بودند اما آپگار دقیقه پنجم در دو گروه تفاوت معنی داری نداشت.
کلید واژه: آپگار نوزاد, بی حسی نخاعی, بیهوشی عمومی, سزارین انتخابی

لینک کمکی