فایل word تعيين اثر دگزامتازون وريدي و بوپيواکائين موضعي در استفراغ و درد بعد از تونسيلکتومي

    —         —    

ارتباط با ما     —     لیست پایان‌نامه‌ها

... دانلود ...

بخشی از متن فایل word تعيين اثر دگزامتازون وريدي و بوپيواکائين موضعي در استفراغ و درد بعد از تونسيلکتومي :


سال انتشار : 1386

نام کنفرانس, همایش یا نشریه : مجله دانشکده پزشکي

تعداد صفحات :6

زمینه وهدف:با توجه به سن پایین بیماران تونسیلکتومی واینکه درد و استفراغ بعد ازعمل منجر به تاخیر در شروع تغذیه و ناراحتی بیمار شده و زمان ترخیص را به تعویق می اندازد, این مطالعه جهت بررسی اثر و مقایسه تزریق وریدی یک دوز دگزامتازون و تزریق موضعی بوپیواکائین در کاهش درد و استفراغ بعد از عمل تونسیلکتومی طراحی شد.روش بررسی:در یک کارآزمایی بالینی دوسوکور تصادفی 120 کودک 5-3 ساله با کلاس ASA I که کاندید تونسیلکتومی تحت بیهوشی عمومی بودند, مورد مطالعه قرار گرفتند. بیماران به صورت تصادفی به سه گروه تقسیم شدند در گروه اول دو میلی لیتر نرمال سالین در پیلار لوزه ها تزریق گردید, گروه دوم mg/kg 0.5 دگزامتازون وریدی )حداکثر 16 میلی گرم( دریافت نمودند و در گروه سوم دو میلی لیتر بوپیواکائین 0.5% در پیلار لوزه ها قبل از شروع عمل و بعد از انتوباسیون تزریق شد. در خاتمه عمل بیماران از جهت درد و استفراغ در ساعات 0.5, 4, 24 و 120 بعد از اکستوباسیون و انتقال به ریکاوری کنترل شدند.یافته ها:70 مذکر و 50 مونث در میانگین سنی 3.2 ± 8.4 مورد مطالعه بودند که به دلیل عدم مراجعه جهت پیگیری پرسشنامه برای 117 نفر تکمیل شد. تنها کاهش قابل توجه و معنی دار در پارامتر درد بعد از عمل مربوط به گروه بوپیواکائین و جهار ساعت پس از عمل بود (P<0.05). در بقیه موارد اختلاف معنی دار آمارا مشاهده نشد.نتیجه گیری: با توجه به کاهش درد و استفراغ پس از تونسیلکتومی توسط دگزامتازون وریدی و بوپیواکائین موضعی, مصرف همزمان دو دارو در تونسیلکتومی توصیه می شود و بررسی مصرف همزمان دو دارو پیشنهاد می گردد.
کلید واژه: دگزامتازون, بوپیواکائین, تونسیلکتومی, استفراغ, درد

لینک کمکی