فایل word تاثير ميزان حرکت رو به جلوي فک تحتاني در پيش بيني لوله گذاري مشکل داخل تراشه: يک مطالعه آينده نگر

    —         —    

ارتباط با ما     —     لیست پایان‌نامه‌ها

... دانلود ...

بخشی از متن فایل word تاثير ميزان حرکت رو به جلوي فک تحتاني در پيش بيني لوله گذاري مشکل داخل تراشه: يک مطالعه آينده نگر :


سال انتشار : 1386

نام کنفرانس, همایش یا نشریه : مجله دانشکده پزشکي

تعداد صفحات :6

زمینه وهدف: شکست در انتوباسیون داخل تراشه یکی از مهمترین علل مرگ و میر در بیماران بیهوش محسوب می شود. هدف از این مطالعه بررسی تاثیرحرکت رو به جلوی فک تحتانی در پیش بینی لوله گذاری مشکل می باشد.روش بررسی: در یک مطالعه آینده نگر, 300 بیمار)بیش از 16 سال سن( که کاندید جراحی انتخابی بودند, وارد شدند. میزان حرکت رو به جلوی فک تحتانی در هر یک از بیماران پیش از بیهوشی توسط یک متخصص بیهوشی اندازه گیری شد. براساس تعریف, این مقدار برابر است با اختلاف فاصله بین دندانهای پیشین فک پائین و بالا در حالت طبیعی و حداکثر پیش آمدگی فک تحتانی بر حسب میلی متر. در زمان انتوباسیون متخصص بیهوشی دیگری نمای لارنگوسکوپیک را براساس طبقه بندی Cormack و Lehane تعیین می نمود. براساس تعریف نمای لارنگوسکوپیک III وIV به عنوان انتوباسیون دشوار در نظر گرفته شدند. یافته ها: در 21 بیمارستان انتوباسیون دشوار بود. فقط در یک بیمار امکان انتوباسیون وجود نداشت و در بقیه با موفقیت انجام شد. میانگین میزان حرکت فک در گروه بیماران با انتوباسیون آسان به میزان معنی داری از بیماران با انتوباسیون دشوار بیشتر بود. )به ترتیب 1.95±6.42 میلی متر در برابر 1.26±3.58 میلی متر, (p<0.001) بکارگیری رقم پنج میلی متر و کمتر برای پیش بینی انتوباسیون دشوار با حساسیت 92.86% و ویژگی 70.43% همراه بود.نتیجه گیری: میانگین میزان حرکت فک تحتانی در بیماران با انتوباسیون آسان از بیماران با انتوباسیون دشوار بیشتر است. لذا این حرکت می تواند در انجام لارنگوسکوپی و انتوباسیون بسیار مهم باشد.
کلید واژه: انتوباسیون دشوار, پیش بینی, میزان حرکت فک تحتانی

لینک کمکی