فایل word دريافت غذايي کلسيم و ويتامين D و شيوع سندرم متابوليک در بزرگسالان تهراني: مطالعه قند و ليپيد تهران

    —         —    

ارتباط با ما     —     لیست پایان‌نامه‌ها

... دانلود ...

بخشی از متن فایل word دريافت غذايي کلسيم و ويتامين D و شيوع سندرم متابوليک در بزرگسالان تهراني: مطالعه قند و ليپيد تهران :


سال انتشار : 1386

نام کنفرانس, همایش یا نشریه : مجله غدد درون ريز و متابوليسم ايران

تعداد صفحات :13

مقدمه: مطالعه ها اخیر نشان داده اند که دریافت لبنیات با سندرم متابولیک رابطه معکوسی دارد است. کلسیم و ویتامین D که دو عامل اصلی تشکیل دهنده لبنیات می باشند, به نظر عوامل اصلی فواید لبنیات هستند. هدف این مطالعه تامین ارتباط دریافت کلسیم و ویتامین D با سندرم متابولیک می باشد. مواد و روش ها: این مطالعه یک مطالعه مقطعی جامعه نگر می باشد که در آن یک نمونه 808 نفری (مرد و زن) 74-18 ساله به طور تصادفی انتخاب شدند. حدود مرزی برای چارک های دریافت غذایی کلسیم و ویتامین D تعیین شد. رگرسیون لوجستیک برای مقایسه چارک های کلسیم و ویتامین D با تطبیق برای عوامل مخدوش کننده در 4 مدل انجام شد. در هر مدل نسبت به مدل قبلی برای متغیر های بیشتری تطابق صورت گرفت یافته ها: بعد تطابق برای سن, دریافت انرژی, وضعیت سیگار, فعالیت فیزیکی, نمایه توده بدن و سابقه خانوادگی سکته قلبی قبل از 60 سالگی, مشاهده شد که دریافت کلسیم با سندرم متابولیک ارتباط معکوس دارد. (OR) Odds Ratio سندرم متابولیک از کمترین به بیشترین چارک دریافت کلسیم به ترتیب: 1, 0.90(1.04-0.61), 0.85(0.99-0.78) و 0.74(0.95-0.62) و P<0.01 بود. در این روند بعد از تطبیق برای دریافت ویتامین D تغییری حاصل نشد. میزان دریافت غذایی ویتامین D با شیوع سندرم متابولیک رابطه عکس داشت ولی این رابطه مستقل از دریافت کلسیم نبود. به همین ترتیب ارتباط قوی و معنی داری بین دریافت لبنیات و سندرم متابولیک دیده شد. OR بالاترین در مقابل پایین ترین چارک 0.81(0.98-0.64) و P<0.05 بود. نتیجه گیری: این بررسی نشان می دهد که دریافت کلسیم و لبنیات با کاهش شیوع سندرم متابولیک مرتبط می باشد.
کلید واژه: رژیم غذایی, کلسیم, ویتامین D, سندرم متابولیک, رگرسیون لوجستیک

لینک کمکی