فایل word کاهش شيوع گواتر و کفايت يدرساني در دانش آموزان 10-7 ساله استان کرمانشاه در سال 1380

    —         —    

ارتباط با ما     —     لیست پایان‌نامه‌ها

... دانلود ...

بخشی از متن فایل word کاهش شيوع گواتر و کفايت يدرساني در دانش آموزان 10-7 ساله استان کرمانشاه در سال 1380 :


سال انتشار : 1386

نام کنفرانس, همایش یا نشریه : مجله غدد درون ريز و متابوليسم ايران

تعداد صفحات :8

مقدمه: کمبود ید و اختلال های ناشی از آن به عنوان یک مشکل عمده بهداشتی- تغذیه ای در ایران از سال ها قبل شناخته شده است. استان کرمانشاه یکی از مناطقی است که در مطالعه های قبل از یدرسانی دارای شیوع بالای گواتر آندمیک بوده است. در ایران برنامه ی کنترل و پیشگیری از بروز این اختلال از جمله تولید و توزیع نمک یددار از سال 1368 به مرحله اجرا درآمده است. به منظور پایش برنامه کشوری مبارزه با کمبود ید در سال 1380 این بررسی در دانش آموزان 7 تا 10 ساله استان کرمانشاه انجام شد. مواد و روش ها: طی یک بررسی توصیفی- مقطعی از طریق نمونه گیری تصادفی, 1200 دانش آموز (به تعداد مساوی دختر و پسر) انتخاب شدند. شیوع گواتر از طریق معاینه بالینی انجام و طبق تقسیم بندی سازمان جهانی بهداشت درجه بندی شد. نمونه ادرار از یک دهم نمونه ها اخذ و اندازه گیری ید ادرار به روش هضم انجام شد. یافته ها: درصد کلی گواتر در دانش آموزان استان 22.9 درصد و به ترتیب در دختران و پسران 22.8 درصد و 23 درصد بود. میانه ید ادرار در جمعیت مورد مطالعهmg/dL 18 بود. در 90.2 درصد موارد ید ادرار بیشتر از10mg/dL بود و سطح ید ادرار کمتر از5mg/dL در 2.2 درصد موارد وجود داشت. در هیچ مورد, ید ادرار کمتر از2mg/dL وجود نداشت. تفاوتی در شیوع گواتر و میزان ید ادرار بین دو جنس و نیز بین دانش آموزان شهر و روستا مشاهده نشد. نتیجه گیری: یافته های این بررسی نشان می هد که در مقایسه با بررسی کشوری سال 1375 درصد گواتر در دانش آموزان کاهش معنی داری داشته و ید ادرار دانش آموزان استان کرمانشاه هم چنان در حد مطلوب سازمان جهانی بهداشت می باشد. لذا استان کرمانشاه در زمره مناطق (عاری از کمبود ید) محسوب می شود.
کلید واژه: گواتر, آندمیک, اختلال های ناشی از کمبود ید, ید ادرار

لینک کمکی