فایل word آثار ترميمي واناديوم بر سلول هاي بتاي پانکراس در موش صحرايي مبتلا به ديابت نسبتا شديد قندي تجربي

    —         —    

ارتباط با ما     —     لیست پایان‌نامه‌ها

... دانلود ...

بخشی از متن فایل word آثار ترميمي واناديوم بر سلول هاي بتاي پانکراس در موش صحرايي مبتلا به ديابت نسبتا شديد قندي تجربي :


سال انتشار : 1386

نام کنفرانس, همایش یا نشریه : مجله غدد درون ريز و متابوليسم ايران

تعداد صفحات :10

مقدمه: ترکیبات وانادیوم علاوه بر آثار ضد دیابتی از طریق تحریک گیرنده های انسولینی, به نظر می رسد که بسته به شدت دیابت اثر بهبودی بخشی هم در ترمیم سلول های بتای پانکراس تخریب شده توسط استرپتوزوتوسین در موش های صحرایی داشته باشند.مواد و روش ها: برای بررسی این اثر سه گروه حیوان به صورت اتفاقی انتخاب و با تزریق mg/Kg 40 استرپتوزوتوسین دیابت قندی نسبتا شدید در آن ها با قند خونmg/dL 600-500ایجاد شد و به مدت دو ماه به شرح زیر تحت درمان قرار گرفتند. گروه اول (n=9) طی دوره آزمایش بدون درمان باقیمانده, در گروه دوم (n=11) با تزریق روزانه انسولین NPH یوگلیسمی ایجاد شد و گروه سوم (n=10) از محلول پایه وانادیوم (1mg/mL) به جای آب آشامیدنی استفاده کردند. طی دوره آزمایش در زمان های مشخص نمونه خون برای تعیین میزان قند خون گرفته شد و در پایان حیوانات بعد از بیهوشی عمیق کشته پانکراس آن ها برای مطالعه بافت شناسی خارج شد. یافته ها: میزان قند خون در حیوانات گروه اول و گروه دوم بدون حضور انسولین در پایان آزمایش بدون تغییر ماند. در حالی که در گروه سوم, وانادیوم پس از دو ماه توانست میزان قند خون را از588±13 mg/dL به mg/dL 320±33 برساند. در پایان دوره, مقایسه ب نتایج بافت شناسی پانکراس گروه دریافت کننده وانادیوم با دو گروه دیابتی تفاوت بارزی نشان داد به نحوی که در این گروه جزایر لانگرهانس از نظر اندازه و تعداد افزایش قابل ملاحظه ای داشتند و افزایش تعداد سلول های بتا و حجم آن ها تاییدی بر آثار ترمیمی وانادیوم در پانکراس می باشد. نتیجه گیری: با توجه به نتایج این مطالعه می توان گفت که وانادیوم قادر است آثار ترمیمی خود را بر سلول های بتای پانکراس در صورتی که تخریب به طور کامل انجام نشده باشد, اعمال نماید.
کلید واژه: وانادیوم, پانکراس, دیابت قندی, قند خون

لینک کمکی