فایل word ارزيابي روشي ساده و سريع براي اندازه گيري اکسيد نيتريک سرمي در ميکروپليت

    —         —    

ارتباط با ما     —     لیست پایان‌نامه‌ها

... دانلود ...

بخشی از متن فایل word ارزيابي روشي ساده و سريع براي اندازه گيري اکسيد نيتريک سرمي در ميکروپليت :


سال انتشار : 1384

نام کنفرانس, همایش یا نشریه : مجله غدد درون ريز و متابوليسم ايران

تعداد صفحات :9

مقدمه: علاقه فزاینده به بررسی اثرات نیتریک اکساید بیانگر اهمیت نیاز به یک روش ساده برای اندازه گیری غلظت این ماده است. به دلیل کوتاه بودن نیمه عمر, اندازه گیری مستقیم نیتریک اکساید نسبتا مشکل است, لذا با استفاده از متابولیت های پایدار آن یعنی نیتریت و نیترات اندازه گیری آن انجام پذیر است و این سنجش یک تخمین قابل اطمینان از برون ده نیتریک اکساید در محیطin vivo فراهم می آورد. اگرچه اندازه گیری این آنیون ها به روش گریس از مدت ها قبل انجام می شود, با توجه به نیاز به حجم بالای اندازه گیری نیتریک اکساید در طرح های پژوهشی مختلف, هدف از این مطالعه راه اندازی, بهینه سازی و بررسی اعتبار اندازه گیری میزان نیتریت + نیترات(NOx) سرم طبق واکنش گریس در میکروپلیت با روشی ساده و ارزان است. مواد و روش ها: برای انجام این کار نیترات موجود در نمونه ها با استفاده از کلرید وانادیوم به نیتریت تبدیل شد. سپس از دی آزوتاسیون سولفونامید به کمک نیتریت در محیط اسیدی و کنژوگاسیون آن با یک آمین دو حلقه ای ماده رنگی تشکیل و جذب نوری آن در 540 نانومتر خوانده شد و با استفاده از منحنی استاندارد غلظت نمونه های مجهول محاسبه شد. یافته ها: نتایج نشان داد که منحنی استاندارد رسم شده تا غلظت 150 میکرومولار خطی و حساسیت روش 2 میکرومولار بود. ضریب تغییرات درون و برون آزمون کمتر از 6 درصد و بازیافت 93-91 درصد نشان دهنده دقت و صحت قابل قبول روش است. نتیجه گیری: استفاده از روش ارایه شده برای اندازه گیری متابولیت های نیتریک اکساید با استفاده از واکنش گریس در میکروپلیت از دقت و صحت قابل قبولی برخوردار است.
کلید واژه: نیتریک اکساید, واکنش گریس, کالریمتری, میکروپلیت, حساسیت, دقت, صحت

لینک کمکی