فایل word بررسي وضعيت آگاهي بيماران سرطاني مراجعه کننده به بيمارستان شفاي کرمان از بيماري خود

    —         —    

ارتباط با ما     —     لیست پایان‌نامه‌ها

... دانلود ...

بخشی از متن فایل word بررسي وضعيت آگاهي بيماران سرطاني مراجعه کننده به بيمارستان شفاي کرمان از بيماري خود :


سال انتشار : 1386

نام کنفرانس, همایش یا نشریه : پژوهش در پزشکي

تعداد صفحات :8

سابقه و هدف: امروزه جنبه های اخلاقی در سرطان شناسی نسبت به گذشته بیشتر مطرح می شوند. یکی از این جنبه ها دادن اطلاعات به بیماران در خصوص تشخیص و پیش آگهی از بیماریشان می باشد. هدف این مطالعه بررسی وضعیت آگاهی بیماران سرطانی بود.روش بررسی: در این مطالعه 150 بیمار سرطانی که در مدت یک سال به بخش پرتودرمانی و انکولوژی بیمارستان شفای کرمان مراجعه کردند, مورد مصاحبه قرار گرفتند. در این گفتگوها سعی شد موارد زیر مشخص شود: وضعیت آگاهی بیماران از تشخیص, پیش آگهی و علل احتمالی بیماریشان و عوارض و طول مدت درمان و نقش آنان در انتخاب درمان. سپس ارتباط آگاهی بیماران از تشخیص با فاکتورهای مختلف ارزیابی شد. جهت تجزیه و تحلیل آماری از آزمون t مستقل و کای دو استفاده شد.یافته ها: از 150 بیمار مورد مطالعه, 53 بیمار (3/35%) از تشخیص بیماری خود اطلاع داشتند. 11 بیمار (3/7%) از پیش آگهی بیماری خود اطلاع درستی داشتند. تعداد بیمارانی که از عوارض درمان, اتیولوژی و طول درمان اطلاع داشتند به ترتیب 63 (42%), 16(7/10%) و 106(7/70%) بود. 58 بیمار (7/38%) در انتخاب نوع درمان شرکت کرده بودند. آگاهی بیماران از تشخیص با تحصیلات, مکان درمان و نوع درمان ارتباط داشت (P<0.05) ولی ارتباط معنی داری با سن, جنس, وضعیت ازدواج, سابقه خانوادگی سرطان, سابقه بیماری مزمن, هدف درمان (بهبودی یا تسکینی) و مرحله بیماری (با یا بدون متاستاز) نداشت.نتیجه گیری: وضعیت آگاهی بیماران سرطانی ایران از وضعیت بیماریشان مطلوب نیست. شناسایی آنچه بیماران دوست دارند و حق دارند بدانند, در رفع موانع عاطفی جلوگیری کننده از دادن اطلاعات مربوط به بیماری کمک کننده است.
کلید واژه: سرطان, آگاهی بیماران, جنبه های اخلاقی, جنبه های قانونی

لینک کمکی