فایل word هنجاريابي آزمون سنجش اضطراب و نياز به اطلاعات قبل از عمل آمستردام به زبان فارسي

    —         —    

ارتباط با ما     —     لیست پایان‌نامه‌ها

... دانلود ...

بخشی از متن فایل word هنجاريابي آزمون سنجش اضطراب و نياز به اطلاعات قبل از عمل آمستردام به زبان فارسي :


سال انتشار : 1386

نام کنفرانس, همایش یا نشریه : پژوهش در پزشکي

تعداد صفحات :8

سابقه و هدف: گرچه در عصر حاضر بی هوشی و جراحی نسبت به گذشته کم عارضه تر و موفقیت آمیزتر شده است, ولی اضطراب قبل از عمل همچنان به قوت خود باقی است. ما در این مطالعه ویرایش فارسی معیار سنجش اضطراب و نیاز به اطلاعات آمستردام را جهت استفاده در کشور ایران ترجمه و هنجاریابی نمودیم.روش بررسی: ابتدا ویرایش انگلیسی آزمون مورد نظر به زبان فارسی ترجمه شد و ترجمه مجدد نسخه فارسی به انگلیسی مورد تایید نویسنده اصلی ویرایش انگلیسی (آقای تیم ویسوکی) قرار گرفت. سپس پرسش نامه حاصل توسط 130 بیماری که در کلاس 1و2 انجمن بیهوشی آمریکا و در محدوده سنی 18 تا 60 سال بودند, تکمیل گردید. هم چنین بیماران ویرایش فارسی پرسش نامه بیست سوالی معیار سنجش اضطراب وضعیتی اسپیل برگر را به عنوان استانداردی جهت ارزیابی اضطراب قبل از عمل به صورت هم زمان تکمیل نمودند.یافته ها: نسخه فارسی آزمون آمستردام به لحاظ پایایی دارای ضریب کرون باخ 84/0 برای اضطراب قبل از عمل و ضریب 82/0 برای نیاز به اطلاعات قبل از عمل بود. از لحاظ اعتبار هم زمان, معیارهای سنجش اضطراب پرسش نامه آمستردام در مقایسه با آزمون استاندارد سنجش اضطراب وضعیتی اسپیل برگر ضریب هبستگی بالایی داشت (68/0), ولی ارتباط معیارهای سنجش نیاز به اطلاعات برسش نامه آمستردام با آزمون اضطراب وضعیتی اسپیل برگر در حد متوسط بود (5/0). آنالیز واریانس نشان داد که جنس و نیاز به کسب اطلاعات دو عامل مستقل در تعیین اضطراب قبل از عمل هستند. نتیجه گیری: نسخه فارسی آزمون سنجش اضطراب آمستردام از روایی و پایایی مناسبی برای سنجش اضطراب و نیاز به اطلاعات قبل از عمل برخوردار است.
کلید واژه: اضطراب, مراقبت قبل از عمل, آزمون اسپیل برگر, آزمون سنجش اضطراب آمستردام

لینک کمکی