فایل word مقايسه تاثير زنجبيل با مفناميک اسيد و ايبوپروفن در درمان ديسمنوره اوليه

    —         —    

ارتباط با ما     —     لیست پایان‌نامه‌ها

... دانلود ...

بخشی از متن فایل word مقايسه تاثير زنجبيل با مفناميک اسيد و ايبوپروفن در درمان ديسمنوره اوليه :


سال انتشار : 1386

نام کنفرانس, همایش یا نشریه : پژوهش در پزشکي

تعداد صفحات :6

سابقه و هدف: با توجه به شیوع بالای دیسمنوره اولیه و پیامدهای نامطلوب آن بر کیفیت زندگی و نیز شواهدی دال برخاصیت زنجبیل در مهار پروستاگلندین, مطالعه اخیر با هدف مقایسه میزان اثر بخشی کپسول زنجبیل با داروهای شناخته شده در درمان دیسمنوره اولیه, مفنامیک اسید و ایبوپروفن, در دانشجویان ساکن خوابگاه های دانشگاه های علوم پزشکی اصفهان و شهید بهشتی تهران انجام گرفت. روش بررسی: تحقیق از نوع کارآزمایی بالینی دوسوکور بر روی 150 دانشجو با سابقه دیسمنوره اولیه صورت گرفت. نمونه ها از نظر شدت دیسمنوره مشابه سازی شده و سپس بصورت تصادفی در سه گروه 50 نفری قرار گرفتند. افراد سه گروه از لحاظ سن, سن منارک, وزن, قد, BMI, رشته و سنوات تحصیلی, سمت در شغل پدر, تحصیلات و شغل مادر, ورزش منظم, طول و فاصله و مقدار خونریزی قاعدگی مشابه بودند. برای افراد گروه زنجبیل, کپسولهای محتوی 250 میلی گرم زنجبیل چهار بار در روز به مدت سه روز از شروع خونریزی تجویز گردید و به افراد گروه مفنامیک اسید و ایبوپروفن کپسولهای مشابه با همان دستورالعمل و حاوی به ترتیب 250 میلی گرم مفنامیک اسید و 400 میلی گرم ایبوپروفن تجویز شد. تاثیر داروها بر دیسمنوره پس از پایان دوره درمان به وسیله سیستم امتیازبندی چند بعدی گفتاری بررسی و مورد قضاوت آماری قرار گرفت. از آزمونهای ANOVA و کای دو برای آنالیز آماری استفاده شد. یافته ها: بهبود شدت دیسمنوره اولیه در سه گروه زنجبیل (64 درصد), ایبوپروفن (66 درصد) و مفنامیک اسید (58 درصد) تفاوت آماری معنی داری نداشت (NS). به عبارتی کپسول زنجبیل همانند دو داروی شیمیایی مرسوم دردرمان دیسمنوره اولیه موثر بود.نتیجه گیری: کپسول زنجبیل در بهبود شدت دیسمنوره اولیه موثر است. بررسی تاثیرات زنجبیل بر دیگر علایم همراه با دیسمنوره اولیه توصیه می گردد.
کلید واژه: دیسمنوره, زنجبیل, مفنامیک اسید, ایبوپروفن

لینک کمکی