فایل word بررسي آلودگي نيتراتي آب زيرزميني ناحيه جنوب شرق شهر اصفهان

    —         —    

ارتباط با ما     —     لیست پایان‌نامه‌ها

... دانلود ...

بخشی از متن فایل word بررسي آلودگي نيتراتي آب زيرزميني ناحيه جنوب شرق شهر اصفهان :


سال انتشار : 1386

نام کنفرانس, همایش یا نشریه : محيط شناسي

تعداد صفحات :10

با توجه به افزایش جمعیت جهان و نیاز به غذای بیشتر, نبودن زمین حاصلخیز کافی و محدود بودن سطح زیر کشت, نظر متخصصان به سمت افزایش کمی و کیفی در تولید محصولات کشاورزی جلب شده است. بنابراین مصرف کودهای نیتروژنی از جایگاه خاصی برخوردار است. افزایش غلظت یون نیترات در محلول خاک و سپس آبشویی آن به سمت سفره های آب زیرزمینی سبب افزایش غلظت نیترات در آب شده و می تواند مشکلات فراوان بهداشتی و بوم شناختی ایجاد کند. این پژوهش با هدف تعیین میزان آلودگی نیتراتی آب زیرزمینی ناحیه شرق شهر اصفهان صورت گرفت. در این تحقیق, از80 چاه در حال استفاده منطقه (طی دو مرحله در سال 1381 با فاصله زمانی شش ماه) نمونه برداری و با استفاده از الکترود مخصوص (روش یون– گزین), میزان نیترات آب تعیین و چگونگی تغییرات غلظت نیترات در هر مرحله از نمونه برداری با استفاده از نرم ا فزار سورفر, ویرایش هفتم ترسیم شد. در نهایت غلظت نیترات در نقاط مورد مطالعه با استانداردهای سازمان حفاظت محیط زیست امریکا مقایسه شد. نتایج نشان می دهد که در برخی از نقاط, به خصوص در جنوب شرقی منطقه, غلظت نیترات در مقایسه با استانداردهای جهان بالاست. حداکثر غلظت نیترات در مرحله اول و دوم نمونه برداری به ترتیب 189.1 و 248.3 میلی گرم در لیتر بوده است. در نمونه برداری اول 80 درصد و در نمونه برداری دوم 90 درصد از چاه ها, دارای غلظت نیترات بیش از حد مجاز (45 میلی گرم در لیتر) بوده اند. میانگین غلظت نیترات در نمونه برداری اول و دوم به ترتیب 76.9 و 93.1 میلی گرم در لیتر اندازه گیری شد که در ارتباط با تراکم کشاورزی در این مناطق و مصرف بی رویه کودهای ازته (نیتروژنی) است. بنابراین باید در رابطه با مصرف کودهای شیمیایی, مدیریت صحیح و کنترل علمی و عملی صورت پذیرد تا بدین وسیله از افزایش غیر مجاز غلظت این یون در خاک و حرکت آن به طرف سفره آبهای زیرزمینی, که در نهایت آلودگی آبها را به همراه دارد, جلوگیری شود.
کلید واژه: آبشویی نیترات, آلودگی نیتراتی, کودهای ازته, کودهای نیتروژنی, منابع آب زیر زمینی, ناحیه شرق شهر اصفهان, نرم افزار سورفر

لینک کمکی