فایل word استقرار و نهادينه سازي نظام ملي نوآوري کشاورزي در ايران

    —         —    

ارتباط با ما     —     لیست پایان‌نامه‌ها

... دانلود ...

بخشی از متن فایل word استقرار و نهادينه سازي نظام ملي نوآوري کشاورزي در ايران :


سال انتشار : 1385

نام کنفرانس, همایش یا نشریه : اقتصاد کشاورزي و توسعه

تعداد صفحات :36

این مقاله در ابتدا به صورتی مختصر سیر تحول و تکامل نهادی نظام های تحقیقات کشاورزی و پارادایم های حاکم بر آن را در دوره های مختلف مرور می کند. سپس با تبیین ویژگی های اصلی تحقیقات کشاورزی در هر یک از این مقاطع, به این موضوع اشاره می نماید که روند حاکم بر این تحولات نهادی مبین حرکت به سوی استفاده از رویکرد سیستمی در طراحی نظام های تحقیقات کشاورزی و نیز مشارکت بیشتر ذینفعان در تدوین, ‌اجرا و ارزیابی اهداف, سیاست ها و برنامه های تحقیقات کشاورزی است.در ادامه, سیر تحول نظام تحقیقات کشاورزی در ایران مورد توجه قرار می گیرد و با اشاره به این نکته که در طول هشت دهه گذشته تعداد زیادی از موسسات و مراکز تحقیقاتی دولتی و زیرساخت های تحقیقاتی در این حوزه ایجاد شده اند, این ادعا مطرح می شود که تحقیقات کشاورزی در ایران علی رغم برخورداری از ظرفیت های نهادی در خور توجه, هنوز در مراحل اولیه تکامل نهادی قرار دارد و به نظامی که بتواند مجموعه این ظرفیت ها و بازیگران را حول یک محور مشخص و هدف مشترک سازماندهی کند و خاصیت هم افزایی را بین آنها برقرار کند, تبدیل نشده است. برای رفع این نقیصه پیشنهاد شده است. تا سیاست گذاری ها و تصمیم گیری های کلان, این موضوع مورد توجه قرار گیرد و با جهت گیری به سمت استقرار نظام ملی تحقیقات کشاورزی در ایران, به تدریج زمینه استقرار نظام دانش و اطلاعات کشاورزی و نهایتا ایجاد نظام ملی نوآوری کشاورزی در کشور فراهم شود.
کلید واژه: نظام ملی تحقیقات کشاورزی, نظام دانش و اطلاعات کشاورزی, نظام ملی نوآوری کشاورزی, سیاست گذاری تحقیقات کشاورزی

لینک کمکی