فایل word تحليل بر مبناي الگوهاي غذايي: رويکردي جديد در ارزيابي ارتباط تغذيه با بيماري ها

    —         —    

ارتباط با ما     —     لیست پایان‌نامه‌ها

... دانلود ...

بخشی از متن فایل word تحليل بر مبناي الگوهاي غذايي: رويکردي جديد در ارزيابي ارتباط تغذيه با بيماري ها :


سال انتشار : 1386

نام کنفرانس, همایش یا نشریه : مجله علوم تغذيه و صنايع غذايي ايران

تعداد صفحات :13

اخیرا متخصصان علوم تغذیه برای بررسی ارتباط رژیم غذایی با بیماری ها, دیدگاه تحلیل الگوهای غذایی را بر دیدگاه های سنتی قبلی که مبتنی بر مواد مغذی یا غذاها بودند, ترجیح می دهند. شناسایی الگوهای غذایی, این امکان را فراهم می کند که رژیم غذایی را به صورت کلی (نه به تفکیک اجزای آن) نگاه کنیم. این کار باعث می شود تا در شناسایی ارتباط رژیم غذایی با بیماری ها, ارتباطاتی فراتر از آنچه توسط مواد مغذی یا غذاها توصیف می شوند, کشف شود. تحلیل بر مبنای الگوهای غذایی, در مواردی هم که در تحلیل های سنتیِ تعیین ارتباط رژیم غذایی با بیماری ها که بر پایه غذاها یا مواد مغذی صورت می گیرد و ارتباط های گزارش شده, ضعیف است, می تواند مفید واقع شود. الگوهای غذایی, مفهوم واقع بینانه تری نسبت به رویکرد غذاها یا مواد مغذی دارند. همبستگی و تداخل های بیولوژیکی موجود بین غذاها و مواد مغذی, ارتباط بین غذاها یا موادمغذی را با بیماری های مزمن مخدوش می سازد. شواهد متعدد موجود نیز حاکی از موفق بودن این روش در شناسایی ارتباط تغذیه با بیماری ها است به طوری که الگوهای غذایی غالبِ شناسایی شده از طریق تحلیل عاملی و تحلیل خوشه ای با بیماری ها به طور معنی داری مرتبط بوده اند. از آنجا که مطالعات انجام شده در زمینه الگوهای غذاییِ غالب در کشورهای در حال توسعه از جمله کشور ما نادر است, هدف بررسی مروری حاضر آن است که چگونگی شناسایی الگوهای غذایی, نکات قوت و محدودیت های مربوط به این روش نوین را به تفصیل مورد بحث قرار داده و محققان تغذیه را در کشور به استفاده از این دیدگاه در تحقیقات آینده تشویق نماید.
کلید واژه: الگوهای غذایی, تحلیل عاملی, تحلیل خوشه ای, بررسی مروری

لینک کمکی