فایل word مقايسه ميزان اثر بخشي آموزش ايمن سازي در مقابل استرس (SIT) و دارو درماني در سردردهاي تنشي مزمن

    —         —    

ارتباط با ما     —     لیست پایان‌نامه‌ها

... دانلود ...

بخشی از متن فایل word مقايسه ميزان اثر بخشي آموزش ايمن سازي در مقابل استرس (SIT) و دارو درماني در سردردهاي تنشي مزمن :


سال انتشار : 1386

نام کنفرانس, همایش یا نشریه : مجله دانشگاه علوم پزشکي و خدمات بهداشتي درماني اردبيل

تعداد صفحات :10

زمینه و هدف: سردرد ناشی یکی از شایع ترین سردردهایی است که میلیونها نفر از آن رنج می برند. درمانهای مختلفی برای مقابله با سردرد تنشی مورد استفاده قرار گرفته است. سردردهای تنشی اغلب به درمان غیردارویی خوب جواب می دهند. هدف از این پژوهش مقایسه میزان کارآمدی و اثربخشی دو رویکرد درمانی آموزش ایمن سازی در مقابل استرس SIT (stress Inoculation Training) و دارو درمانی در درمان سردردهای تنشی می باشد.روش کار: مطالعه از نوع مورد شاهدی بوده و تعداد 30 نفر از بیمارانی که در طی ماه های خرداد و تیر 1382 با شکایت سردرد تنشی مزمن به درمانگاه و یک گروه کنترل نورولوژی بیمارستان علوی و نیز مطب های خصوصی مراجعه کرده بودند به طور تصادفی انتخاب و در دو گروه آزمایشی و یک گروه کنترل وارد مطالعه شدند. بیماران شرکت کننده درگروه اول, تحت آموزش ایمن سازی در مقابل استرس و آزمودنی های گروه دوم نیز تحت دارو درمانی قرار گرفتند. آزمودنی های گروه سوم به عنوان گروه تلقی شده و هیچ مداخله ای دریافت نکردند. شاخص های سردرد (فراوانی, شدت و مدت سردرد) برای کل آزمودنی ها, در سه مرحله زمانی پیش از درمان, پس از درمان و پی گیری یک ماهه,‌با استفاده از ابزار روزنگار سردرد, مورد ارزیابی واقع گردیدند. داده های جمع آوری شده با استفاده از روش های آمار استباطی, تحلیل واریانس یک طرفه و مقایسه های زوجی LSD تجزیه و تحلیل گردید.یافته ها: نتایج بدست آمده از آنالیز واریانس یک طرفه نشان داد که در درمان سردردهای تنشی مزمن هر دو روش مورد مطالعه یعنی روش ایمن سازی در مقابل استرس و دارو درمانی موثر هستند ولی مقایسه ای این دو گروه نشان داد که گروه تحت آموزش ایمن سازی, از لحاظ میزان تاثیر بر روی کاهش شاخص مدت زمان دوام علایم سردرد با گروه تحت دارو درمانی با گروه کنترل تفاوت معنی داری دارد (p<0.05) ولی از لحاظ شاخص های مربوط به فراوانی و شدت سردرد بین این دو گروه تفاوت معنی داری وجود ندارد.نتیجه گیری: این مطالعه نشان داد که میزان اثربخشی آموزش ایمن سازی در مقابل استرس نسبت به دارو درمانی, در درمان سردردهای تنشی در کاهش مدت زمان دوام علایم سردرد بیشتر است.
کلید واژه: سردرد تنشی مزمن, درمان دارویی, آموزش ایمن سازی

لینک کمکی