فایل word اثرات مکمل L- کارنيتين روي چربي ها و آپوپروتئين هاي سرم در بيماران همودياليزي مبتلا به هيپرليپوپروتئينمي (Lp (a

    —         —    

ارتباط با ما     —     لیست پایان‌نامه‌ها

... دانلود ...

بخشی از متن فایل word اثرات مکمل L- کارنيتين روي چربي ها و آپوپروتئين هاي سرم در بيماران همودياليزي مبتلا به هيپرليپوپروتئينمي (Lp (a :


سال انتشار : 1386

نام کنفرانس, همایش یا نشریه : مجله علوم تغذيه و صنايع غذايي ايران

تعداد صفحات :18

سابقه و هدف: ناهنجاری های لیپیدی, به ویژه بالا بودن غلظت لیپوپروتئین (a) یا Lp (a) سرم, یکی از علل اصلی بیماری های قلبی و عروقی در بیماران همودیالیزی است. بنابراین, مطالعه حاضر به منظور بررسی اثرات مکمل L- کارنیتین روی غلظت چربی ها و آپوپروتئین های سرم بیماران همودیالیزی مبتلا به هیپرلیپوپروتئینمی (a) انجام شد.مواد و روش ها: این مطالعه به روش کارآزمایی بالینی تصادفی روی 36 بیمار (13 زن و 23 مرد) همودیالیزی مبتلا به هیپرلیپوپروتئینمی Lp (a) که غلظت Lp (a) سرم آنها بالاتر از 30mg/dl بود صورت گرفت. بیماران شرکت کننده در این تحقیق به طور تصادفی به دو گروه دریافت کننده مکمل L- کارنیتین و گروه شاهد تقسیم شدند. در این مطالعه, بیماران همودیالیزی در گروه L- کارنیتین, روزانه 1000 میلی گرم L- کارنیتین خوراکی به مدت 12 هفته دریافت کردند, در حالی که بیماران گروه شاهد در طول مطالعه, مکمل L- کارنیتین دریافت نکردند. در آغاز این مطالعه و پایان هفته دوازدهم, از کلیه بیماران شرکت کننده cc 5 خون گرفته شد و سپس غلظت کارنیتین آزاد,TG, کلسترول تام, HDL-C, LDL-C, apo AI,apo B100 , Lp (a), اینترلوکین-6 (IL-6) و آلبومین سرم آنها اندازه گیری شد. یافته ها: در این مطالعه, در گروه دریافت کننده مکمل -L کارنیتین در پایان هفته دوازدهم مطالعه نسبت به زمان شروع مطالعه, غلظت کارنیتین آزاد سرم به طور معنی داری افزایش یافت (P<0.001) درحالی که غلظت (P<0.05) TG, کلسترول تام (P<0.001) و IL-6 (P<0.001) سرم به طور معنی داری کاهش یافت. در گروه شاهد, در طول مطالعه تغییر آماری معنی داری درغلظت کارنیتین آزاد, TG, کلسترول تام و IL-6 سرم مشاهده نشد. همچنین, در این مطالعه تفاوت آماری معنی داری بین دو گروه از نظر میزان تغییرات HDL-C, LDL-C, apo AI,apo B100 , Lp(a) و آلبومین سرم مشاهده نشد.نتیجه گیری: یافته های این مطالعه نشان می دهد که مصرف مکمل L- کارنیتین هیچ اثری بر غلظت Lp (a) سرم در بیماران همودیالیزی مبتلا به هیپرلیپوپروتئینمی Lp (a) ندارد, اما ممکن است در پیشگیری از بیماری های قلبی و عروقی در این بیماران از طریق کاهش غلظت تری گلیسرید و کلسترول تام سرم موثر باشد.
کلید واژه: L- کارنیتین, همودیالیز, هیپرلیپوپروتئینمی (Lp (a؛ چربی ها, آپوپروتئین ها

لینک کمکی