فایل word بررسي تاثير داروي اسپيرنولاکتون بر ميزان هورمون هاي FSH, LH, تستوسترون, دي هيدروتستوسترون و اسپرماتوژنز در موش صحرايي

    —         —    

ارتباط با ما     —     لیست پایان‌نامه‌ها

... دانلود ...

بخشی از متن فایل word بررسي تاثير داروي اسپيرنولاکتون بر ميزان هورمون هاي FSH, LH, تستوسترون, دي هيدروتستوسترون و اسپرماتوژنز در موش صحرايي :


سال انتشار : 1386

نام کنفرانس, همایش یا نشریه : مجله دانشگاه علوم پزشکي و خدمات بهداشتي درماني اردبيل

تعداد صفحات :73

زمینه و هدف: اسپیرنولاکتون یک داروی دیورتیک و ضد آندروژنی است که در درمان پرفشاری خون, هیپرآلدوسترونیسم ثانویه, نارسایی احتقانی قلب, سیروز کبدی, سندرم نفروتیک و غیره از آن استفاده می شود. در این پژوهش تاثیر این دارو بر میزان هورمونهای هیپوفیزی- گنادی یعنی FSH, LH, تستوسترون, دی هیدروتستوسترون و همچنین تغییرات وزن بدن و بافت بیضه, در موش صحرایی نر بالغ مورد بررسی قرار گرفت.روش کار: 40 سرموش صحرایی نر بالغ از نژاد ویستار, با وزن تقریبی 10±190 گرم انتخاب و با 5 گروه 8 تایی تقسیم شدند. گروه ها شامل گروه کنترل, شاهد تزریق (دریافت کننده آب مقطر) و گروههای تجربی با مقادیر حداقل دارو 25 میلی گرم بر کیلوگرم, متوسط دارو 50 میلی گرم بر کیلوگرم و حداکثر دارو 100 میلی گرم بر کیلوگرم بودن. داروی اسپیرونولاکتون به صورت دهانی و به مدت 14 روز به طور روزانه به حیوانات خورانده شد. در پایان دوره آزمایش پس از تعیین وزن آنها, عمل خون گیری انجام شد و غلظت هورمون های FSH, LH, تستوسترون و دی هیدروتستوسترون (DHT) اندازه گیری شد, سپس بیضه های حیوان جهت بررسی تغییرات بافتی از بدن خارج و توزین شدند و پس از تهیه مقاطع بافتی و رنگ آمیزی با روش هماتوکسیلین- ائوزین, مورد بررسی و مطالعه قرار گرفتند.یافته ها: مصرف داروی اسپیرنولاکتون در مقدار حداکثر به مدت 14 روز افزایش معنی داری در غلظت هورمون LH و کاهش معنی داری در غلظت هورمون های تستوسترون و دی هیدروتستوسترون نشان داد (p£0.05). در هیچ یک از مقادیر دارو اختلاف معنی داری درمیزان هورمون FSH, وزن بدن و وزن بیضه مشاهده شد.نتیجه گیری: مصرف خوراکی داروی اسپیرنولاکتون با مقدار حداکثر یعنی 100 میلی گرم بر کیلوگرم به مدت 14 روز در افزایش هورمون LH و کاهش هورمونهای تستوسترون و دی هیدروتستوسترون موثر است.
کلید واژه: اسپیرنولاکتون, LH,‌ FSH, تستوسترون, دی هیدروتستوسترون, موش صحرایی

لینک کمکی