فایل word مقايسه برموکريپتين داخل مهبلي و خوراکي از نظر ميزان عوارض جانبي و تداوم مصرف در زنان مراجعه کننده به کلينيک تخصصي زنان بيمارستان علوي

    —         —    

ارتباط با ما     —     لیست پایان‌نامه‌ها

... دانلود ...

بخشی از متن فایل word مقايسه برموکريپتين داخل مهبلي و خوراکي از نظر ميزان عوارض جانبي و تداوم مصرف در زنان مراجعه کننده به کلينيک تخصصي زنان بيمارستان علوي :


سال انتشار : 1386

نام کنفرانس, همایش یا نشریه : مجله دانشگاه علوم پزشکي و خدمات بهداشتي درماني اردبيل

تعداد صفحات :6

زمینه و هدف: هیپرپرولاکتینمی اختلالی است که با یکی از انواع بالینی گالاکتوره, نازایی, انواع اختلالات, قاعدگی, هیرسوتیسم و (Perimenstrual Syndrome) PMS خود را نشان می دهد. برموکریپتین یک آگونیست دوپامین بوده و داروی انتخابی برای درمان این عارضه می باشد. به علت لزوم تداوم مصرف (حتی تا چندین سال) تحمل بیمار نسبت به دارو مهم می باشد. در این مطالعه, عوارض جانبی و میزان تحمل بیماران نسبت به برموکریپتین را در دو فرم مصرف آن (خوراکی- داخل مهبلی) مورد بررسی قرار گرفت.روش کار: این مطالعه یک کارآزمایی بالینی یک سوکور می باشد جمعیت مورد مطالعه زنان مراجعه کننده به درمانگاه تخصصی زنان با یکی از شکایات گالاکتوزه, اختلالات قاعدگی هیرسوتیسم و نازایی می باشد. حجم نمونه برآورد شده 180 نفر بوده (دو گروه 90 نفری) و مدت مطالعه 2 سال بود. افراد مورد مطالعه به دو گروه مصرف کننده های خوراکی و داخل واژنی تقسیم شده و قبل از شروع مطالعه از نظر کنترل عوارض سیستمیک و موضعی معاینه سیستمیک و زنانگی شدند و پس از حصول اطمینان از نظر سالم بودن سایر سیستم های بدن, به یک گروه نوع خوراکی وبه گروه دیگر نوع داخل مهبلی دارو تجویز شد. داده ها بر اساس پرسشنامه تنظیم شده جمع آوری گشته با استفاده از نرم افزار آماری SPSS مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفت.یافته ها: در این مطالعه مشخص گردید که عوارض جانبی برموکریپتین در مصرف کنندگان نوع خوراکی 100% موارد و مصرف کنندگان نوع داخل مهبل 43.2% از مواردایجاد شده است. بیشترین عارضه در نوع خوراکی دارو تهوع (38.9%) و در گروه مصرف کننده داخل مهبلی خارش مهبلی (22.3%)‌ بوده است سرگیجه در گروه مصرف خوراکی نسبت به گروه مصرف داخل مهبلی بیشتر بوده است (27.8% در مقایسه با 2.3%)‌ افت فشار درنوع خوراکی دارو در 11.2% موارد وجود داشته است در حالی که این رقم درمورد گروه مصرف داخل مهبل صفر بوده است. در 51.2% گروه خوراکی بیشتر از دو عارضه دیده شده است. در هر دو گروه مورد مطالعه بیشترین عوارض در 10 روز اول مطالعه ایجاد شده است (66.7% و 37.8%) از نظر شدت عارضه ایجاد شده مشخص گردیده که 31.2% گروه خوراکی و 11% گروه داخل مهبلی شدت عارضه به حدی بوده است که منجر به قطع مصرف دارو گشته است.نتیجه گیری: بین شدت و نوع عوارض دارویی دردو فرم مصرف خوراکی و داخل مهبلی برموکریپتین تفاوت معنی دار وجود داشته و تحمل دارویی و تداوم مصرف دارو در نوع داخل مهبلی بیشتر از نوع خوراکی می باشد.
کلید واژه: برموکریپتین خوراکی, برموکریپتین داخل مهبلی, عوارض جانبی, تحمل دارویی

لینک کمکی