فایل word اندازه گيري شاخص هاي فيزيکي و شيميايي آب آشاميدني شهر اردبيل

    —         —    

ارتباط با ما     —     لیست پایان‌نامه‌ها

... دانلود ...

بخشی از متن فایل word اندازه گيري شاخص هاي فيزيکي و شيميايي آب آشاميدني شهر اردبيل :


سال انتشار : 1386

نام کنفرانس, همایش یا نشریه : مجله دانشگاه علوم پزشکي و خدمات بهداشتي درماني اردبيل

تعداد صفحات :6

زمینه و هدف: مردم شهر اردبیل با جمعیتی حدود 340386 نفر در حال حاضر از آب چاه جهت آشامیدن استفاده می نمایند. اگر میزان پارامترهای فیزیکی و شیمیایی آب آشامیدنی بیش از حداکثر مجاز توصیه شده باشد ممکن است در دراز مدت آسیب های غیرقابل جبرانی برای انسان,‌ایجاد نماید. این مطالعه به منظور فایل word اندازه گيري شاخص هاي فيزيکي و شيميايي آب آشاميدني شهر اردبيل در طول سال 1383 انجام شد.روش کار: این مطالعه از نوع توصیفی- مقطعی بود که طی سال 1383 بر روی تعداد 35 نمونه برداشت شده از چاه های آب آشامیدنی شهر اردبیل انجام گردید. اکثر پارامترهای فیزیکی و شیمیایی نمونه های مذکور به علت اهمیت شان و محدودیتهای موجود, در آزمایشگاه رفرانس آب و فاضلاب مرکز بهداشت استان اردبیل آنالیز شده و نتایج حاصله در مقایسه با استاندارد 1053 کشوری موجود مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفتند.یافته ها: مطابق نتایج حاصل از آنالیز نمونه ها و مقایسه آنها با استاندارد مربوطه, چنین برآورد گردید که سولفات 9% نمونه ها, سختی کل 41%, فسفات در 71% نمونه های آنالیز شده بیشتر از حداکثر مجاز بوده و فلوئور در 57% نمونه های آنالیز شده کمتر از حداقل فلوئور توصیه شده می باشد.نتیجه گیری: با توجه به عدم مطابقت مقادیر سولفات, فسفات, فلوئور و سختی کل تعدادی از نمونه های آزمایش شده با استانداردهای مربوطه, برنامه ریزی جهت رفع مشکلات موجود ضروری به نظر می رسد.
کلید واژه: آب آشامیدنی, شاخص های فیزیکی و شیمیایی, اردبیل

لینک کمکی