فایل word بررسي جنبه هاي همه گيرشناسي و مقاومت آنتي بيوتيکي ويبريوکلرا, بيو تايپ التور سروتايپ اينابا در همه گيري تابستان سال 1384 درايران

    —         —    

ارتباط با ما     —     لیست پایان‌نامه‌ها

... دانلود ...

بخشی از متن فایل word بررسي جنبه هاي همه گيرشناسي و مقاومت آنتي بيوتيکي ويبريوکلرا, بيو تايپ التور سروتايپ اينابا در همه گيري تابستان سال 1384 درايران :


سال انتشار : 1386

نام کنفرانس, همایش یا نشریه : مجله دانشگاه علوم پزشکي و خدمات بهداشتي درماني اردبيل

تعداد صفحات :6

زمینه و هدف: بیماری وبا در ایران یک بیماری بومی می باشد و هر ساله مواردی از آن در بعضی از نقاط کشور گزارش می گردد. هدف از این مطالعه بررسی جنبه های اپیدمیولوژیکی و تعیین مقاومت آنتی بیوتیکی سویه های ویبریو کلرای التور سروتایپ اینابا در همه گیری تابستان سال 1384 در ایران می باشد.روش کار: نمونه های مدفوع از بیماران مشکوک به وبا که به بیمارستان ها و درمانگاه ها مراجعه می کردند جمع آوری و سپس در محیط های آب پپتون قلیایی و تیوسولفات سیترات بایل ساکاروز آگار (Thiosulfate Citrate Bile Salts Sucrose) TCBS کشت داده شدند و سپس با استفاده از روش های باکتریولوژیکی تایید و نهایتا با آنتی سرم های اختصاصی سروتایپ شدند. جهت تایید نهایی 5% سویه های جدا شده به آزمایشگاه رفرانس کشوری ارسال گردیدند. در آزمایشگاه رفرانس پس از تایید نهایی آنتی بیوگرام به روش دیسک دیفیوژن و E-test جهت تعیین حداقل غلظت مهار کنندگی از رشد (MIC) انجام شد.یافته ها: در مجموع 1118 بیماری مبتلا به وبا در مدت زمان همه گیری تشخیص داده شدند. بیماری از 26 استان کشور گزارش گردید. بیشترین موارد بیماری از استان های تهران, همدان و قم گزارش گردید. 50% از بیماران بین سنین 34-15 سال بودند. 53% از بیماران مذکر و 47% مونث بودند. 97.7% از بیماران ملیت ایرانی و 2.3% غیر ایرانی و از کشورهای پاکستان و افغانستان بودند. 20% از بیماران در بیمارستان بستری شدند و 80% بصورت سرپایی درمان شدند. میزان مرگ و میر بیماری 1% بود. از 1118 سویه جدا شده, 1104 مورد سروتایپ اینابا و 14 مورد اگاوا بودند. مطالعه حاضر نشان داد به احتمال زیاد منشا بیماری بواسطه مصرف سبزی خام بوده است که بواسطه فاضلاب آبیاری می شدند. مواردی از ویبریوکلرا, سروتایپ اینابا از سبزی جدا گردید. تمامی سویه های جدا شده نسبت به کوتریموکسازول, نالید یکسیک اسید, و فورازولیدون مقاوم بودند. برعکس تمامی سویه ها در مقابل تتراسیکلین, سیپروفلوکساسین, اریترومایسین و آمپی سیلین حساس بودند. حداقل غلظت مهار کنندگی از رشد برای کوتریموکسازول, نالید یکسیک اسید و فورازولیدون بیش از 256 میکرو گرم در میلی لیتر بود و برای اریترومایسین 1.5 میکروگرم در میلی لیتر بود. با توجه به یکسان بودن نتایج آنتی بیوگرام بنظر می رسد که تمامی سوی های جدا شده از بیماران منشا یکسانی داشته باشند.نتیجه گیری: مطالعه حاضر نشان می دهد که برخلاف همه گیری های سال های قبل سویه عامل در همه گیری تابستان سال 1384 اینابا بود و با توجه به الگوی آنتی بیوگرام مشابه احتمالا, منشا یکسانی داشتند.
کلید واژه: ویبریوکلرا, سروتایپ اینابا, سروتایپ اوگاوا, مقاومت آنتی بیوتیکی

لینک کمکی