فایل word بررسي ارتباط افزايش فشارخون با افزايش وزن مابين جلسات همودياليز در بيماران دياليزي مرکز همودياليزبيمارستان بوعلي- اردبيل

    —         —    

ارتباط با ما     —     لیست پایان‌نامه‌ها

... دانلود ...

بخشی از متن فایل word بررسي ارتباط افزايش فشارخون با افزايش وزن مابين جلسات همودياليز در بيماران دياليزي مرکز همودياليزبيمارستان بوعلي- اردبيل :


سال انتشار : 1386

نام کنفرانس, همایش یا نشریه : مجله دانشگاه علوم پزشکي و خدمات بهداشتي درماني اردبيل

تعداد صفحات :6

زمینه و هدف: فشارخون یکی از عوامل مهم دخیل در بیماری های قلبی و عروقی در بیماران همودیالیز است که اثر خود را با تغییرات عروقی اعمال می کند. 75-80% بیماران با (End-Stage Renal Disease) ESRD فشارخون دارند. علی رغم وجود داروهای زیاد و متنوع پایین آورنده فشارخون, بسیاری از این بیماران هیپرتانسیو می مانند. علت عمده فشارخون در این بیماران افزایش حجم خون است که به واسطه احتباس آب و نمک در بدن است. بنظر نمی رسد برداشت مایع بدن در یک دوره کوتاه در تغییرات فشار این بیماران اثر بارزی داشته باشد.روش کار: این مطالعه به صورت توصیفی- تحلیلی بر روی 80 بیمار همودیالیزی که در مرکز همودیالیز بیمارستان بوعلی تحت همودیالیز بودند,‌ انجام گرفت. ابتدا بیماران از نظر عواملی همچون چون سن و جنس و تعداد دفعات دیالیز در هفته و مدت زمان دیالیز مورد بررسی قرار گرفتند. سپس برای هر یک از بیماران فشارخون قبل و بعد دیالیز و فشارخون در ساعت شروع و در طول دیالیز و تغییرات وزن قبل و بعد دیالیز طی دو جلسه متوالی همودیالیز مورد سنجش قرار گرفت. میانگین تغییرات وزن و فشارخون محاسبه و میزان میانگین فشار شریانی (Mean Arterial Pressure) MAP تعیین گردید. یافته ها بر اساس نرم افزار SPSS تجزیه و تحلیل آماری شد.یافته ها: 48 بیمار از 74 بیمار فشارخون بالا داشتند. در 41 (55.4%) بیمار فشارخون تحت کنترل بود. سن, جنس, مدت دیالیز, ساعت جلسات دیالیز ارتباطی با کنترل فشارخون نداشت. در این مطالعه شیوع پرفشاری خون بالا بود. 48 نفر (64.9%) و در اکثریت بیماران فشارخون بخوبی تحت کنترل نبود (44.6%).بحث: تغییرات وزن بیمار در فشارخون اثر معنی داری ندارد که می تواند نشانگر وجود علل فشارخون به دلایلی به جز مسایل افزایش حجم در بیماران همودیالیزی باشد و شاید افزایش حاد حجم خون یک عامل افزایش در فشارخون نباشد.
کلید واژه: همودیالیز, فشارخون, تغییران وزن

لینک کمکی