فایل word ارزيابي اقتصادي اثر يارانه بنزين بر افزايش ميزان تورم در ايران: يک تحليل تجربي (1384-1350)

    —         —    

ارتباط با ما     —     لیست پایان‌نامه‌ها

... دانلود ...

بخشی از متن فایل word ارزيابي اقتصادي اثر يارانه بنزين بر افزايش ميزان تورم در ايران: يک تحليل تجربي (1384-1350) :


سال انتشار : 1386

نام کنفرانس, همایش یا نشریه : پژوهشهاي اقتصادي

تعداد صفحات :24

در مقاله حاضر اثر اقتصادی کاهش یارانه بنزین بر میزان تورم در ایران مورد بررسی قرار گرفته و به عبارت دیگر, با استفاده از اطلاعات سری - زمانی دوره (1384-1350) با به کارگیری یک مدل همزمان اقتصادسنجی (3SLS) چگونگی تاثیر یارانه بنزین بر میزان تورم بررسی شده است. یافته های مقاله نشان می دهد که در طول دوره مورد بررسی, کاهش یارانه بنزین و فروش آن به قیمت تمام شده وارداتی, اثر چندانی بر افزایش میزان تورم در ایران ندارد.بنابراین دولت باید میزان یارانه بنزین را در راستای اهداف برنامه چهارم توسعه اقتصادی و همچنین سند چشم انداز بیست ساله کشور کاهش دهد تا بتواند از طریق این منابع درآمدی بخش های تولیدی را در اقتصاد تقویت نماید. و از این جهت نیز باعث کاهش مصرف بنزین در کشور گردد.
کلید واژه: میزان تورم, یارانه بنزین, معادلات همزمان (3SLS), مصرف بنزین سیاست های تثبیت

لینک کمکی