فایل word توصيف مبتني بر رخداد (EBV) رويکردي براي ساخت خودکار راستي آزماي رفتار حين اجراي نرم افزارهاي حساس به ايمني

    —         —    

ارتباط با ما     —     لیست پایان‌نامه‌ها

... دانلود ...

بخشی از متن فایل word توصيف مبتني بر رخداد (EBV) رويکردي براي ساخت خودکار راستي آزماي رفتار حين اجراي نرم افزارهاي حساس به ايمني :


سال انتشار : 1386

نام کنفرانس, همایش یا نشریه : شريف ويژه علوم مهندسي

تعداد صفحات :24

راستی آزمایی پویا, که به راستی آزمایی رفتار حین اجرای نرم افزار در برابر نیازهای اولیه آن می پردازد, با چالش های ساخت راستی آزمای رفتار اجرایی نرم افزار و نگاشت بین این رفتار و رخدادهای محیطی مواجه است. ما در این نوشتار رویکردی بنام توصیف مبتنی بر رخداد (EBV) را ارایه می دهیم که طی چهار مرحله راه حلی خودکار برای این چالش ها ارایه می کند. در مرحله اول, مستندسازی نیازها, مشتمل بر تعامل محیط و نرم افزار, را به روش Parnas مدل می کنیم و در مرحله دوم با استفاده از نگاشت های سه گانه, کمیت های مدل را به توصیف های سطح بالا و مبتنی بر رخداد که بر حسب منطق حساب رخداد اظهار می شوند, نگاشت می کنیم. در مرحله سوم با استفاده از نگاشت های هفت گانه توصیف های مبتنی بر رخداد را به توصیف های سطح میانی نیازها که یک توصیف مبتنی بر حالت است, نگاشت می کنیم. این توصیف, مرجعی برای راستی آزمایی حالات درست و قابل انتظار نرم افزار به وسیله برنامه راستی آزما است. در مرحله چهارم با بهره گیری از الگوی طراحی حالت به پیاده سازی توصیف حالات می پردازیم. با طی این چهار مرحله, و با فراهم آوردن تناظر بین رخدادهای محیطی سطح بالا و فعالیت های اجرایی و سطح پایین نرم افزار, راستی آزما را می سازیم. به منظور اثبات عملی بودن توصیف مبتنی بر رخداد (EBV) ساخت راستی آزمای رفتار اجرایی را برای یک نرم افزار حساس به ایمنی از روی توصیف نیازها نشان می دهیم و آن را تا مرحله پیاده سازی دنبال می کنیم.
کلید واژه:

لینک کمکی