فایل word تعيين رابطه عملکرد ريوي با پهناي توزيع گلبول قرمز در جمعيت عمومي

    —         —    

ارتباط با ما     —     لیست پایان‌نامه‌ها

... دانلود ...

بخشی از متن فایل word تعيين رابطه عملکرد ريوي با پهناي توزيع گلبول قرمز در جمعيت عمومي :


سال انتشار : 1386

نام کنفرانس, همایش یا نشریه : مجله علمي دانشگاه علوم پزشکي قزوين

تعداد صفحات :6

زمینه: نقش وضعیت تغذیه در عملکرد ریه و همچنین تاثیر مواد ریزمغذی در پهنای گلبول قرمز مشخص شده است.هدف: مطالعه به منظور تعیین رابطه آزمون های عملکرد ریوی با پهنای توزیع گلبول قرمز (RDW) در افراد عادی جامعه انجام شد.مواد و روش ها: در این مطالعه تحلیلی که در سال 1384 انجام شد, 160 نفر از مراجعین به آزمایشگاه بیمارستان بوعلی قزوین که فاقد بیماری داخلی خاصی بودن به صورت تصادفی انتخاب شدند. مصرف سیگار و میزان آن در پرسشنامه ثبت شد. حجم ها و ظرفیت های ریوی بیماران با اسپیرومتری و غلظت هموگلوبین و با دستگاه شمارش سلولی به دست آمد. رابطه بین آزمون های عملکرد ریوی و شاخص های گلبول قرمز با استفاده از آزمون رگرسیون خطی و ضریب همبستگی بررسی شد.یافته ها: رابطه ی مستقیم بین RDW و تعداد بسته سیگار مصرفی وجود داشت که از نظر آماری معنی دار نبود, ولی رابطه بین حجم بازدمی فشاری در ثانیه اول (FEV1) و ظرفیت حیاتی فشاری (FVC) با RDW از نظر آماری معنی دار بود (p<0.05). رابطه معکوس بین FEV و تعداد بسته سیگار مصرفی نیز معنی دار بود (p<0.001).نتیجه گیری: نتایج این مطالعه فرضیه مبنی بر رابطه معکوس بین RDW و عملکرد ریوی را تایید کرد, ولی این رابطه ضعیف بود.
کلید واژه: آزمون عملکرد ریوی, تغذیه, گلبول های قرمز

لینک کمکی