فایل word اثر تزريق وانکومايسين از طريق مجراي کاتتر در پيشگيري از عفونت وابسته به کاتترهاي همودياليز

    —         —    

ارتباط با ما     —     لیست پایان‌نامه‌ها

... دانلود ...

بخشی از متن فایل word اثر تزريق وانکومايسين از طريق مجراي کاتتر در پيشگيري از عفونت وابسته به کاتترهاي همودياليز :


سال انتشار : 1386

نام کنفرانس, همایش یا نشریه : مجله دانشگاه علوم پزشکي کرمان

تعداد صفحات :6

مقدمه: گذاشتن کاتترهای دولومنه همودیالیز یک روش مناسب برای دسترسی فوری و موقت به راه عروقی برای انجام همودیالیز و حفظ وریدهای محیطی برای ایجاد راه عروق دائمی شریانی- وریدی می باشد. متاسفانه عفونت های وابسته به کاتتر شایع و عامل بالقوه ناتوانی و مرگ در تعدادی از بیماران بوده و هزینه بر می باشد. در این مطالعه اثر تجویز وانکومایسین از طریق مجرای کاتتر بر عفونت های وابسته به کاتتر در گروهی از بیماران دیالیزی مورد بررسی قرار گرفت.روش: در این مطالعه 100 بیمار با نارسایی کلیه نیازمند به کاتترهای دولومنه وریدی نصب شده در وریدهای جوگولار یا ساب کلاوین در مدت 6 ماه بطور تصادفی به دو گروه دریافت کننده وانکومایسین (1000 میلی گرم) در حین کارگذاری کاتتر از طریق مجرای کاتتر و گروه بدون دریافت آنتی بیوتیک تقسیم شدند. میزان و نوع عفونت, اثر مدت زمان باقی ماندن کاتتر, تعداد دیالیز در هفته, محل کاتتر و طول خروجی کاتتر از پوست در دو گروه مورد بررسی قرار گرفت. از آزمون Chi-square برای مقایسه نسبت های دو گروه و ارتباط سنجی استفاده شد.یافته ها: عفونت وابسته به کاتتر در 6 بیمار (6% بیماران) دیده شد که 2 بیمار در گروه دریافت کننده وانکومایسین (4% بیماران) و 4 بیمار در گروه بدون دریافت آنتی بیوتیک (8% بیماران) بودند (P=0.05). از نظر زمان بروز عفونت, 33.3% عفونت ها در هفته اول و 16.7% در هفته دوم و 50% در هفته سوم اتفاق افتاد. ارتباط آماری معنی داری بین مدت زمان باقی ماندن کاتتر و میزان عفونت دیده نشد. همچنین میزان خارج بودن کاتتر از پوست و محل کاتتر و تعداد دیالیز در هفته ارتباط معنی داری با میزان عفونت نداشت. در تمام موارد میکروارگانیسم جدا شده استافیلوکوک بود.نتیجه گیری: از این مطالعه نتیجه گیری می شود که تزریق وانکومایسین داخل لومن کاتتر تاثیری بر جلوگیری از عفونت وابسته به کاتتر ندارد.
کلید واژه: راه عروقی, وانکومایسین, همودیالیز

لینک کمکی