فایل word مقايسه ميزان خون ريزي حين سرازين در بازکردن برش رحمي با دست و قيچي

    —         —    

ارتباط با ما     —     لیست پایان‌نامه‌ها

... دانلود ...

بخشی از متن فایل word مقايسه ميزان خون ريزي حين سرازين در بازکردن برش رحمي با دست و قيچي :


سال انتشار : 1386

نام کنفرانس, همایش یا نشریه : مجله علمي دانشگاه علوم پزشکي قزوين

تعداد صفحات :5

هدف: مطالعه به منظور مقایسه میزان خون ریزی حین سزارین در باز کردن برش رحمی توسط دست و قیچی انجام شد.مواد و روش ها: این کارآزمایی بالینی یک سوکور, از مرداد 1382 به مدت یک سال بر روی 1000 نفر از زنانی که در بیمارستان کوثر قزوین تحت سزارین قرار گرفتند, انجام شد. زنان مورد مطالعه به طور تصادفی با یکی از دو روش برش رحمی دستی و قیچی سزارین شدند. اطلاعات دموگرافیک, میزان هماتوکریت قبل و 48 ساعت بعد از عمل اندازه گیری و ثبت شد. داده ها با آزمون تی و مجذور کای تجزیه و تحلیل شدند.یافته ها: میانگین افت هماتوکریت 48 ساعت بعد از سزارین نسبت به قبل از عمل در گروه برش رحمی دستی 3.36±2.7 و در گروه برش چاقو 4.18±2.8 بود (p<0.001). متوسط نسبت کاهش هماتوکریت در گروه برش دستی %8.92 و در گروه برش قیچی %10.99 بود .(p<0.001) کاهش هماتوکریت %10 و بیش تر در گروه برش دستی %42 و در گروه برش با قیچی %57.6 و این اختلاف از نظر آماری معنی دار بود .(p<0.005) نتیجه گیری: برش سزارین به روش قیچی نسبت به دست به طور معنی داری باعث افزایش خون ریزی می شود.
کلید واژه: سزارین, برش رحمی, خون ریزی حین عمل

لینک کمکی