فایل word ارتباط غلظت مس, روي و مارکرهاي راديکال هاي آزاد در کارگران شاغل در صنايع مس

    —         —    

ارتباط با ما     —     لیست پایان‌نامه‌ها

... دانلود ...

بخشی از متن فایل word ارتباط غلظت مس, روي و مارکرهاي راديکال هاي آزاد در کارگران شاغل در صنايع مس :


سال انتشار : 1386

نام کنفرانس, همایش یا نشریه : مجله دانشگاه علوم پزشکي کرمان

تعداد صفحات :9

مقدمه: مس و روی نقش مهمی در واکنش های اکسیداتیو ایفا می کنند و مطالعات in vivo اثرات متفاوت این عناصر را نشان داده است. در این مطالعه تاثیر مواجهه با مس و روی بر میزان فعالیت آنزیم های کاتالاز (CAT) و سوپراکسید دیس میوتاز (SOD) و تولید مالون دی آلدهید (MDA) اریتروسیتی و نیز ظرفیت آنتی اکسیدانی تام سرم(TAS) مورد بررسی قرار گرفته است.روش: در این تحقیق 70 نفر از کارکنان مرد مجتمع مس و 70 نفر فرد سالم در محدوده سنی 55-35 سال مورد مطالعه قرار گرفتند. غلظت مس و روی به روش اسپکتروفتومتری جذب اتمی و فعالیت آنزیم های CAT و SOD اریتروسیتی و آنتی اکسیدان کل به روش رنگ سنجی اندازه گیری شد. با استفاده از واکنش اسیدتیوباربیتوریک غلظت مالون دی آلدهید به دست آمد.یافته ها: غلظت مس و روی در سرم کارگران به ترتیب 113.8±2.2 و 148.3±3.2 میکروگرم در دسی لیتر بود که در مقایسه با مقادیر آنها در گروه شاهد (به ترتیب 104.5±1.5 و 107.7±2 میکروگرم در دسی لیتر) بالاتر بود (P<0.001). فعالیت آنزیم های CAT و SOD اریتروسیتی کارگران به ترتیب برابر 7621.7±199.3U/gHb و U/gHb 1489±12.3 بود که از میزان آن در گروه شاهد با مقادیر 7049.1±157.4 و 1421.7±11.1 بیشتر بود (P<0.05). میزان TAS در گروه آزمون به طور معنی داری از افراد شاهد بیشتر بود (1.6±0.03 در مقابل 1.4±0.01 میلی مول در لیتر, P<0.001). همچنین مقدار MDA گروه مورد برابر245.8±3.7 nmol/gHb بود که از میزان آن در گروه شاهد با 205±3.2nmol/gHb به طور معنی داری بالاتر بود. ارتباط معنی داری بین غلظت مس و روی با سایر فاکتورهای مورد مطالعه مشاهده نشد.نتیجه گیری: در این تحقیق مشخص شد که استرس اکسیداتیو در کارگرانی که در معرض تماس با مس و روی بودند افزایش یافته که برای مقابله با آن دفاع اکسیدان نیز افزایش یافته است.
کلید واژه: مس, روی, کارگران, مالون دی آلدهید, کاتالاز, سوپراکسید دیس میوتاز, ظرفیت آنتی اکسیدانی تام

لینک کمکی