فایل word مقايسه سنتومترين عضلاني و اکسي توسين وريدي در اداره مرحله سوم زايمان

    —         —    

ارتباط با ما     —     لیست پایان‌نامه‌ها

... دانلود ...

بخشی از متن فایل word مقايسه سنتومترين عضلاني و اکسي توسين وريدي در اداره مرحله سوم زايمان :


سال انتشار : 1386

نام کنفرانس, همایش یا نشریه : مجله علمي دانشگاه علوم پزشکي قزوين

تعداد صفحات :8

زمینه: خون ریزی زایمانی یکی از علل عده مرگ و میر مادران است و اولین قدم در کاهش میزان خون ریزی مرحله سوم زایمان استفاده از داروهای یوتروتونیک است.هدف: مطالعه به منظور مقایسه کارایی و عوارض اکسی توسین وریدی و سنتومترین عضلانی در اداره مرحله سوم زایمان انجام شد.مواد و روش ها: در این کارآزمایی بالینی تصادفی دوسوکور که در سال 1384 در بیمارستان کوثر قزوین انجام شد, 800 زن که حاملگی تک قلو و زایمان واژینال داشتند در دو گروه قرار گرفتند. گروه اول 1 میلی لیتر سنتومترین عضلانی و گروه دوم 10 واحد اکسی توسین وریدی پس از خروج شانه قدامی جنین دریافت کردند. سطح هموگلوبین قبل و 24 ساعت پس از زایمان اندازه گیری شد. مدت زمان مرحله سوم زایمان, نیاز به تکرار داروی یوتروتونیک,‌ نیاز به خروج دستی جفت و عوارض جانبی نامطلوب مادری شامل تهوع,‌استفراغ, سردرد, افزایش فشارخون در هر دو گروه ثبت و داده ها با آزمون آماری مجذور کای تجزیه و تحلیل شدند.یافته ها: میانگین افت هموگلوبین در گروه اکسی توسین 3.7±2.54 درصد و گروه سنتومترین 3.6±2.49 درصد بود که این اختلاف از نظر آماری معنی دار نبود. از لحاظ نیاز به تزریق مجدد داروی یوتروتونیک, مدت زمان مرحله سوم زایمان, نیاز به خروج دستی جفت و نیز عوارض جانبی مادری, تفاوت آماری معنی داری بین دو گروه مشاهده نشد.نتیجه گیری: اکسی توسین وریدی و سنتومترین عضلانی به یک اندازه در پیشگیری از خون ریزی مرحله سوم زایمان موثر است و عوارض جانبی نامطلوب نیز تفاوت بالینی چشمگیری ندارد.
کلید واژه: اکسی توسین, سنتومترین, زایمان, خون ریزی

لینک کمکی