فایل word فراواني انواع شکايت اصلي بيماران مبتلا به اختلال افسردگي اساسي مراجعه کننده به کلينيک هاي روانپزشکي در شهر کرمان

    —         —    

ارتباط با ما     —     لیست پایان‌نامه‌ها

... دانلود ...

بخشی از متن فایل word فراواني انواع شکايت اصلي بيماران مبتلا به اختلال افسردگي اساسي مراجعه کننده به کلينيک هاي روانپزشکي در شهر کرمان :


سال انتشار : 1386

نام کنفرانس, همایش یا نشریه : مجله دانشگاه علوم پزشکي کرمان

تعداد صفحات :12

مقدمه: تظاهرات جسمانی افسردگی و بیماری های شایع روانی گاهی باعث عدم تشخیص صحیح افسردگی می شوند. هدف از این پژوهش, بررسی فراوانی انواع شکایت اصلی (chief compliant) بیماران مبتلا به اختلال افسردگی اساسی مراجعه کننده به کلینیک های روانپزشکی با توجه به مشخصات جمعیت شناختی و منبع ارجاع می باشد.روش: 246 بیمار (191 زن و 55 نفر مرد) مبتلا به اختلال افسردگی اساسی که به سه روانپزشک در سطح شهر کرمان مراجعه کرده بودند مورد مطالعه قرار گرفتند. سه شکایت اصلی منجر به مراجعه, مشخصات جمعیت شناختی و منبع ارجاع ثبت گردید. در تجزیه و تحلیل داده ها از آنالیز مجذور کای و میانگین استفاده گردید.یافته ها: شکایت درد در زنان شایع تر از مردان بود در حالی که شکایات جسمانی به غیر از درد و شکایات روانپزشکی در مردان شایع تر از زنان بود. بالا رفتن سن و تحصیلات به طور معنی داری با افزایش ابراز شکایات روانپزشکی همراه بود (p<0.001, p<0.01). وضعیت تاهل و مدت زمان درگیری بیمار با شکایت اصلی ارتباط معنی داری با نوع شکایات بیماران نداشت. در بیماران با شکایات روانپزشکی منبع ارجاع بیمار به ترتیب مراجعه مستقیم خود بیمار, ارجاع توسط پزشکان عمومی و ارجاع توسط پزشکان با تخصص های دیگر بود (p<0.001) و در بیماران با شکایت درد منبع ارجاع به ترتیب مراجعه مستقیم خود بیمار, ارجاع توسط پزشکان با تخصص های دیگر و در نهایت ارجاع توسط پزشکان عمومی بود.نتیجه گیری: علایم جسمانی در بیماران افسرده شایع است. تفاوت های فرهنگی در ابراز نوع شکایت بیمار, وجود انگ اجتماعی در روند مراجعه بیمار به روانپزشک, دانش و نگرش پزشکان عمومی و پزشکان با تخصص های غیر روانپزشکی نسبت به اختلال روانی در تشخیص صحیح و به موقع این اختلال نقش دارد. ارتقا دانش پزشکان عمومی نسبت به اختلال افسردگی اساسی می تواند میزان مرگ و میر, اختلال در عملکرد اجتماعی, صرف هزینه و ریسک اقدامات پاراکلینیک غیر ضروری را کاهش دهد.
کلید واژه: اختلال افسردگی, شکایت اصلی, شکایت جسمانی, درد, فرهنگ

لینک کمکی