فایل word بررسي ويروس هاي کوتولگي زبر و موزائيک ايراني ذرت در اصفهان II : رابطه بين ويروس ها و زنجرک ناقل

    —         —    

ارتباط با ما     —     لیست پایان‌نامه‌ها

... دانلود ...

بخشی از متن فایل word بررسي ويروس هاي کوتولگي زبر و موزائيک ايراني ذرت در اصفهان II : رابطه بين ويروس ها و زنجرک ناقل :


سال انتشار : 1386

نام کنفرانس, همایش یا نشریه : نهال و بذر

تعداد صفحات :17

ویروس های کوتولگی زبر و موزائیک ایرانی ویروس های شایع ذرت در استان اصفهان هستند و تنها ناقل شناخته شده آن ها زنجرک Laodelphax striatellus است. در این بررسی رابطه بین ناقل با ویروس های مذکور در یک مزرعه آزمایشی مورد مطالعه قرار گرفت. به این منظور تراکم جمعیت ناقل و میزان آلودگی ویروسی با نمونه برداری هفتگی بررسی و منحنی های روند تغییرات تراکم ناقل و درصد تجمعی آلودگی ویروسی ترسیم شد. نتایج نشان داد که تراکم ناقل در کشت های اول و دوم در ابتدای دوره رویشی و در کشت سوم در انتهای دوره رشد بیشتر است. در هر سه تاریخ کاشت برای هر دو ویروس روند آلودگی تقریبا صعودی بود و پس از مرحله گرده افشانی ثابت گردید. شدت آلودگی ویروسی ارقام در کشت های اول و دوم بیشتر از کشت سوم بود. جهت بررسی تاثیر الگوی کاشت غیرهمزمان روی تراکم جمعیت ناقل و میزان آلودگی ویروسی, در سال 1380 از مزارع همجوار با تاریخ های مختلف کاشت در مناطق مختلف استان نمونه برداری انجام شد. نتایج نشان داد که حداکثر و حداقل آلودگی ویروسی و تراکم ناقل به ترتیب مربوط به مناطق براآن و اردستان است, که این وضعیت را می توان به میزان اختلاف در تاریخ های کاشت مرسوم در این مناطق ارتباط داد. در مجموع پیشنهاد می شود تا حد امکان کاشت مزارع ذرت در هر منطقه همزمان باشد و همچنین از کشت های دیر هنگام خودداری شود.
کلید واژه: ذرت, ویروس موزائیک ایرانی, ویروس کوتولگی زبر, زنجرک ناقل,Laodelphax striatellus , الگوی کاشت غیرهمزمان

لینک کمکی