فایل word ارزيابي عملکرد, اجزا عملکرد و خصوصيات رويشي ارقام کلزا در تاريخ کاشت هاي مختلف در منطقه حاجي آباد هرمزگان

    —         —    

ارتباط با ما     —     لیست پایان‌نامه‌ها

... دانلود ...

بخشی از متن فایل word ارزيابي عملکرد, اجزا عملکرد و خصوصيات رويشي ارقام کلزا در تاريخ کاشت هاي مختلف در منطقه حاجي آباد هرمزگان :


سال انتشار : 1386

نام کنفرانس, همایش یا نشریه : نهال و بذر

تعداد صفحات :16

به منظور بررسی و تعیین مناسب ترین رقم و تاریخ کاشت کلزا, در سال های 1379 و 1380 آزمایشی در مزرعه ایستگاه تحقیقات کشاورزی حاجی آباد در قالب طرح بلوک های کامل تصادفی به صورت اسپلیت پلات در چهار تکرار اجرا شد که در آن کرت های اصلی شامل چهار تاریخ کاشت (اول آبان, ده آبان, بیست آبان و سی آبان ماه) و کرت های فرعی شامل سه رقم (ساری گل, هایولا 401 و آپشن 501) بود. نتایج تجزیه مرکب دو ساله داده های آزمایش نشان داد که اثر سال, تاریخ کاشت, رقم و اثر متقابل آن ها بر تعداد روز تا شروع گلدهی, طول دوره گلدهی و طول دوره رویش, در سطح 1 درصد معنی دار است. هیبرید هایولا 401 کمترین و رقم ساری گل بیشترین تعداد روز از سبز شدن تا شروع گلدهی و طول دوره رویش را داشتند, در حالی که بیشترین و کمترین طول دوره گلدهی مربوط به ارقام هایولا 401 ساری گل بود, با تاخیر در کاشت, کلیه صفات مورد بررسی روند کاهشی داشتند. اثر رقم بر تعداد غلاف در گیاه و وزن هزار دانه معنی دار بود و هیبرید هایولا 401 دارای بیشترین وزن هزاردانه بود. اثر سال و رقم بر عملکرد دانه در سطح 1 درصد معنی دار بود و بیشترین عملکرد دانه با میانگین 2597 کیلوگرم در هکتار مربوط به هیبرید هایولا 401 بود.
کلید واژه: کلزا, ارقام, تاریخ کاشت, خصوصیات رویشی, عملکرد دانه

لینک کمکی