فایل word بررسي مديريت تلفيقي علف هاي هرز در يونجه بذري (.Medicago sativa L)

    —         —    

ارتباط با ما     —     لیست پایان‌نامه‌ها

... دانلود ...

بخشی از متن فایل word بررسي مديريت تلفيقي علف هاي هرز در يونجه بذري (.Medicago sativa L) :


سال انتشار : 1386

نام کنفرانس, همایش یا نشریه : نهال و بذر

تعداد صفحات :20

این آزمایش به منظور بررسی مبارزه با علف های هرز مزارع یونجه بذری به صورت کرت های نواری خرد شده در قالب طرح بلوک های کامل تصادفی در سه تکرار به مدت سه سال از 1379 تا 1382 در صفی آباد دزفول اجرا شد. تیمارها در سال 80-1379 عبارت بودند از: خاک ورزی به عنوان عامل عمودی در سه سطح شامل کاربرد کلتیواتور بیلچه ای, کلتیواتور بیلچه ای + غلطان در مرحله 30 سانتی متری یونجه و بعد از چین اختصاص به بذر و تیمار بدون خاک ورزی. مصرف علفکش به عنوان عامل افقی در پنج سطح شامل کاربرد بروموکسی نیل به میزان 2 لیتر در هکتار در مرحله دو برگی یونجه + متری بوزین به میزان 0.5 کیلوگرم درهکتار بعد از چین اختصاص به بذر, بنتازون به میزان 2 لیتردر هکتار در مرحله شش برگی یونجه + متری بوزین به میزان 0.75 کیلوگرم در هکتار بعد از چین اختصاص به بذر, بنتازون به میزان 2 لیتر در هکتار در مرحله شش برگی یونجه + بنتازون به میزان 3 لیتر در هکتار بعد از چین اختصاص به بذر و شاهدهای بدون و با علف هرز بود. در سال های 81-1380 و 82-1381, تیمارها بعد از چین اختصاص به بذر اعمال شدند و عبارت بودند از خاک ورزی مانند تیمارهای یاد شده و کاربرد علفکش ها شامل متری بوزین به ترتیب به مـیزان 0.5 . و 0.75 . کیلوگرم در هکتار, بنتازون به میزان 3 لیتر در هکتار و شاهدهای بدون و با علف هرز. در سال 80-1379, تعداد کل علف های هرز برگ پهن به وسیله بروموکسی نیل + متری بوزین, بنتازون + متری بوزین و بنتازون + بنتازون به ترتیب 77, 81 و 56 درصد و به وسیله کلتیواتور بیلچه ای و غلطان + بیلچه ای هر یک 59 درصد کاهش یافت. در سال 81-1380, مجموع تعداد علف های هرز به وسیله تیمارهای متری بوزین و بنتازون به ترتیب 83 , 95 و 83 درصد و در سال 82-1381, به ترتیب 68 , 87 و 65 درصد کاهش یافت. کاربردتیمارهای متری بوزین به ترتیب 51 و 11 درصد, بنتازون 83 درصد و شاهد بدون علف هرز 37 درصدباعث افزایش عملکرد بذر یونجه شدند.
کلید واژه: یونجه, خاک ورزی, کلتیواتور بیلچه ای, کلتیواتور غلطان, علفکش ها, مدیریت تلفیقی, عملکرد بذر

لینک کمکی