فایل word سازگاري ضدعفوني تلفيقي بذر پنبه با ترکيبات حشره کش و قارچکش از جنبه جوانه زني, رويش و کنترل بيماري مرگ گياهچه

    —         —    

ارتباط با ما     —     لیست پایان‌نامه‌ها

... دانلود ...

بخشی از متن فایل word سازگاري ضدعفوني تلفيقي بذر پنبه با ترکيبات حشره کش و قارچکش از جنبه جوانه زني, رويش و کنترل بيماري مرگ گياهچه :


سال انتشار : 1386

نام کنفرانس, همایش یا نشریه : نهال و بذر

تعداد صفحات :21

این تحقیق به منظور آگاهی از اثر جانبی تیمار تلفیقی بذر پنبه با قارچـکش های کربوکسین تیرام (پودر خیس شونده 75%), کاربندازیم (پودر خیس شونده 50%), تریادیمنول (پودر تجارتی DS 7.5) و حشره کــش های تیودیکارب (پودر تجارتیDF 80) و ایمیداکلوپراید (پودر تجارتی SW 70 ) برای کنترل توام آفات مکنده و بیماری مرگ گیاهچه در اوایل فصل رویش بر صفات جوانه زنی بذر, رشدگیاهچه و میزان کنترل بیماری مرگ گیاهچه پنبه به صورت فاکتوریل و به ترتیب در قالب طرح کاملا تصادفی و بلوک های کامل تصادفی در شرایط آزمایشگاه و مزرعـه انجام شد. مطالعات آزمایشگاهی به روش کشت بذر درون کاغذ حوله ای مرطوب (Rolled wet paper towels) انجام شد. نتایج نشان داد که کلیه تیمارهای تلفیقی حشره کش تیودیکارب با قارچکش باعث کاهش جوانه زنی و رشد طولی ریشه چه و افزایش پوسیــدگی بذر, تعداد ریشه چه های نابجا, ضخامت, وزن خشک و اشکال غیرطبیعی گیاهچه پنبه می شوند. این عوارض, حساسیت گیاهچه پنبه را نسبت به عوامل بیماری مرگ گیاهچه افزایش داد و باعث کاهش استقرار گیاهچه در شرایط مزرعه شد. جمع بندی نتایج نشان داد که استفاده از ایمیداکلوپراید به صورت تیمار تلفیقی بذر با یک قارچکش اثر سو کمتری بر صفات جوانه زنی بذر, رویش و استقرار گیاهچه در مزرعه دارد.
کلید واژه: پنبه, تیمار تلفیقی بذر, اثر جانبی, قارچکش, حشره کش, بیماری مرگ گیاهچه

لینک کمکی