فایل word تحليل وضعيت اماکن ورزشي کشور و تعيين عوامل موثر بر بهره وري از ديدگاه خبرگان و ارايه مدل بهره وري

    —         —    

ارتباط با ما     —     لیست پایان‌نامه‌ها

... دانلود ...

بخشی از متن فایل word تحليل وضعيت اماکن ورزشي کشور و تعيين عوامل موثر بر بهره وري از ديدگاه خبرگان و ارايه مدل بهره وري :


سال انتشار : 1385

نام کنفرانس, همایش یا نشریه : حرکت

تعداد صفحات :26

به منظور دستیابی به اهداف تحقیق و با توجه به اهمیت مقوله بهره وری , دو نوع پرسشنامه دست ساز برای جمع آوری اطلاعات اماکن ورزشی کشور و تعیین عوامل موثر بر بهره وری اماکن ورزشی تهیه شد. از طریق پرسشنامه مخصوص جمع آوری اطلاعات اماکن ورزشی, کلیه اطلاعات مربوط به سالن های ورزشی, زمین های روباز ورزشی و استخرهای شنا گردآوری شد. همچنین از طریق پرسشنامه مخصوص تعیین عوامل بر بهره وری اماکن ورزشی از دیدگاه خبرگان رشته تربیت بدنی, 10 عامل موثر بر بهره وری این اماکن شناسایی شد و از این طریق مدل بهره وری اماکن ورزشی ارایه شد. در نمایش و تحلیل اطلاعات, از آمار توصیفی نظیر فراوانی, درصد, میانگین و.. و روش های آماری استنباطی مانند آزمون تحلیل واریانس فریدمن, آزمون مجذور کای (X2), آزمون کولموگروف- اسمیرنوف و آزمون ضریب همبستگی رتبه ای اسپیرمن استفاده شد. نتایج به دست آمده از این تحقیق با کلیه تحقیقاتی که در زمینه بهره وری انجام شد و نقش نیروی انسانی و مدیریت را در بهره وری حیاتی و مهم دانسته اند, همخوانی و مطابقت دارد .
کلید واژه: بهره وری, اماکن ورزشی, پیچیدگی سازمان, رسمیت سازمان, تمرکز سازمان

لینک کمکی