فایل word تاثير 6 ماه تمرين مقاومتي منتخب بر پارامترهاي عصبي عضلاني اندام پروران زبده

    —         —    

ارتباط با ما     —     لیست پایان‌نامه‌ها

... دانلود ...

بخشی از متن فایل word تاثير 6 ماه تمرين مقاومتي منتخب بر پارامترهاي عصبي عضلاني اندام پروران زبده :


سال انتشار : 1385

نام کنفرانس, همایش یا نشریه : حرکت

تعداد صفحات :25

هدف تحقیق حاضر بررسی سازگاری های احتمالی عصبی حرکتی و زمان وقوع این سازگاری ها به دنبال شرکت در تمرینات قدرتی با وزنه است. بدین منظور 7 نفر از اندام پروران زبده شهرستان سنندج که حداقل 2 سال سابقه تمرینات منظم با وزنه را داشتند , از طریق پرسشنامه انتخاب شدند و به مدت 6 ماه تحت تمرینات با وزنه قرار گرفتند. (تمرینات 4 جلسه در هفته, هر جلسه شامل 4 نوبت با 8 تکرار اسکات, پرس سینه, جلو بازو با هالتر و پشت بازو و با هالتر). 7 غیر ورزشکار داوطلب نیز به عنوان گروه کنترل در نظر گرفته شدند. به منظور بررسی سازگاری های عصبی, پارامترهای الکترومیوگرافی شامل EMG انتگرال به منظور ثبت میزان فعال سازی واحدهای حرکتی در عضله دوسر بازویی, حین انقباض ایزومتریک با 50 درصد حداکثر انقباض دارای ( 50 درصد (MVC و به روش اکترومیوگرافی سطحی اندازه گیری شد. همچنین پارامترهای الکترونوروگرافی شامل سرعت هدایت عصبی (NCV) , زمان تغییر سیگنال و دامنه موج M از طریق تحریک الکتریکی عصب موسکولوکوتانئوس در عضله دو سر بازویی تعیین شد. برای اطمینان از همسانی دو گروه در متغیرهایی مانند سن, قد و وزن که ممکن بود بر برخی پارامترها تاثیر داشته باشد , از آزمونt (و بررسی شرط همگن واریانس ها توسط آزمون f) نشان داد 6 ماه تمرین با وزنه موجب ایجاد تغییر در سیتم عصب حرکتی اندام پروران زبده نشده و مقادیر EMG انتگرال (P=0.693), سرعت هدایت عصبی (P=0.573), زمان تاخیر سیگنال (P=0.421) و دامنه موج M (P=0.102) تغییر معنی داری نیافته است.
کلید واژه: سازگاری های عصبی, EMG انتگرال, سرعت هدایت عصبی, زمان تاخیر سیگنال, دامنه موج

لینک کمکی