فایل word رابطه بين توانمندي هاي ادراکي- حرکتي و تحول ذهني دانش آموزان

    —         —    

ارتباط با ما     —     لیست پایان‌نامه‌ها

... دانلود ...

بخشی از متن فایل word رابطه بين توانمندي هاي ادراکي- حرکتي و تحول ذهني دانش آموزان :


سال انتشار : 1385

نام کنفرانس, همایش یا نشریه : حرکت

تعداد صفحات :8

هدف از این پژوهش تعیین ارتباط بین توانمندی های ادراکی- حرکتی و تحول ذهنی دانش آموزان بود. سال هاست که محققان به این مساله واقف اند که کیفیت اجرای حرکتی هر فردی, به درستی ادراک و توانایی تفسیر ادراک دریافت شده بستگی دارد. خوشبختانه اخیرا به اهمیت تجربیات حرکتی در پیشرفت توانایی و قابلیت های ادراکی - حرکتی کودکان توجه خاصی معطوف شده است. کفارت که یکی از مشهورترین پیشتازان روش ادراکی - حرکتی است , عقیده دارد که حرکت, اساس پیشرفت ادراک و یادگیری است و یادگیری حرکتی اثر مثبتی بر تحول ذهنی و آمادگی تحصیلی دارد. جامعه آماری تحقیق حاضر را دانش آموزان پسر سال دوم راهنمایی شهریار تشکیل می دهند و نمونه آماری 95 نفر از دانش آموزان بودند که شرایط آزمون را داشتند و به طور تصادفی انتخاب شدند . مشاهدات آزمون گیرنده از نتایج آزمون های مربوط به توانمندی های ادراکی- حرکتی (آزمون لینکلن- اوزرتسکی) و همچنین تحول ذهنی (آزمون گیلفورد- تورنس) ثبت شد و ارتباط بین متغیرها از طریق روش آماری ضریب همبستگی پیرسون محاسبه و مشخص شدند . در نهایت بین توانمندی های ادراکی- حرکتی و تحول ذهنی در سطح (a=0.01)رابطه معنی داری مشاهده شد . (P=0.000)
کلید واژه: توانمندی های ادراکی, حرکتی و تحول ذهنی

لینک کمکی