فایل word بررسي آزمايشي تاثير ورزش بر سلامت رواني دانشجويان

    —         —    

ارتباط با ما     —     لیست پایان‌نامه‌ها

... دانلود ...

بخشی از متن فایل word بررسي آزمايشي تاثير ورزش بر سلامت رواني دانشجويان :


سال انتشار : 1385

نام کنفرانس, همایش یا نشریه : حرکت

تعداد صفحات :14

مقاله حاضر به بررسی آزمایشی تاثیر فعالیت های ورزشی بر ارتقا سلامت روانی دانشجویان می پردازد. در این زمینه پرسشنامه سلامت عمومی (CHQ) در بین دانشجویان ورودی 83 دانشکده های ادبیات و ... توزیع گردید . پس از پاسخگویی از سوی دانشجویان 20 نفر از پسران و 20 نفر از دختران که بالاترین نمره کل سلامت عمومی را کسب کرده بودند انتخاب شدند و به طور تصادفی در چهار گروه (10 دختر گروه آزمایشی, 10 نفر پسر گروه آزمایشی, 10 نفر گروه کنترل دختر و 10 نفر گروه کنترل پسر) قرار داده شدند. به گروه های آزمایش درس تربیت بدنی 1 ارایه گردید قبل از اعمال متغیر مستقل (فعالیت های ورزشی) تفاوت معنی داری بین گروه های چهارگانه از نظر سلامت روانی و حیطه های آن مشاهده نگردید. بعد از اعمال متغیر مستقل به مدت 12 هفته و هر هفته 2 جلسه تحلیل واریانس یک راهه تفاوت معنی داری را بین گروه های چهار گانه از نظر سلامت روانی و حیطه های آن نشان داد و آزمون تعقیبی تفاوت مذکور را بین گروه دختران و پسران گروه آزمایشی با دختران و پسران گروه کنترل نشان داد.
کلید واژه: سلامت روانی, فعالیت بدنی, اضطراب, افسردگی, جسمانی کردن, نارسا کنش وری اجتماعی

لینک کمکی