فایل word بررسي رابطه بين مدت زمان استراحت در تمرينات اينتروال بر روي ميزان آنزيم هاي LDH و CPK سرم خون در دانشجويان پسر و تاثير مصرف ويتامين (ث) بر اين آنزيم ها

    —         —    

ارتباط با ما     —     لیست پایان‌نامه‌ها

... دانلود ...

بخشی از متن فایل word بررسي رابطه بين مدت زمان استراحت در تمرينات اينتروال بر روي ميزان آنزيم هاي LDH و CPK سرم خون در دانشجويان پسر و تاثير مصرف ويتامين (ث) بر اين آنزيم ها :


سال انتشار : 1385

نام کنفرانس, همایش یا نشریه : حرکت

تعداد صفحات :17

هدف از این پژوهش, بررسی اثر مدت زمان استراحت در بین تمرینات اینتروال و مصرف مکمل ویتامین ث بر روی مقادیر آنزیم های LDH و CPK سرم خون است. به این منظور سه گروه شامل گروه اول با 1 دقیقه استراحت در بین دو وهله دو 400 متر, گروه دوم با 3 دقیقه استراحت در بین دو وهله دو 400 متر و گروه سوم با 3 دقیقه استراحت بین دو وهله دو 400 متر به همراه مصرف مکمل ویتامین ث در این پژوهش شرکت داشتند. این تحقیق از نوع نیمه تجربی , درون گروهی و بین گروهی است و از پیش و پس آزمون برای مقایسه تغییرات و بررسی نتایج استفاده شده است. آزمون آماری به کار گرفته شدهt-test و ANOVA بود و داده های پژوهش با استفاده از نرم افزار spss.10 مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفتند. از آمار توصیفی با سطح معنی داری 0.05 و همچنین آمار استنباطی برای آزمون فرضیه های تحقیق استفاده شد. جامعه آماری تحقیق را 27 دانشجوی ورزشکار تشکیل می دادند که در 3 گروه9 نفره مورد آزمون قرار گرفتند. نتایج تحقیق بیانگر آن است که فعالیت بدنی موجب افزایش معنی داری در میزان آنزیم های LDH و CPK سرم خون می گردد (P<0.05). همچنین مدت زمان استراحت بر روی میزانLDH سرم خون تاثیر معنی داری نداشته ولی مدت زمان استراحت بر روی میزان CPK سرم خون تاثیر معنی داری داشته است, به گونه ای که در گروه با استراحت بیشتر, میزان آنزیم مذکور کمتر بوده است (P<0.05) مصرف ویتامین ث سبب افزایش معنی داری در میزانLDH و کاهش معنی داری در میزانCPK سرم خون شده است (P<0.05).
کلید واژه: اینتروال, لاکتات هیدروژناز, کراتین فسفوکیناز, تمرینات متناوب

لینک کمکی