فایل word مقايسه تاثير دو نوع برنامه تمريني تناوبي سرعتي و تناوبي استقامتي بر برخي حجم ها و ظرفيت هاي ريوي دانشجويان دختر غير ورزشکار

    —         —    

ارتباط با ما     —     لیست پایان‌نامه‌ها

... دانلود ...

بخشی از متن فایل word مقايسه تاثير دو نوع برنامه تمريني تناوبي سرعتي و تناوبي استقامتي بر برخي حجم ها و ظرفيت هاي ريوي دانشجويان دختر غير ورزشکار :


سال انتشار : 1385

نام کنفرانس, همایش یا نشریه : حرکت

تعداد صفحات :18

هدف از تحقیق حاضر, مقایسه دو نوع برنامه تمرینی تناوبی سرعتی و تناوبی استقامتی بر روی برخی از ظرفیت ها و حجم های ریوی است. بر این اساس دختر غیرورزشکار با دامنه سنی 18- 22 سال به طور داوطلب انتخاب و در دو گروه تمرینات تناوبی سرعتی و تناوبی استقامتی به مدت 8 هفته و هفته ای سه جلسه شرکت داده شدند. برای اندازه گیری و برآورد حجم ها و ظرفیت های ریوی ( TLC, RV, ERV, IRV, TV, VC ) قبل و بعد از تمرین از دستگاه اسپیرومتری استفاده شد. در تجزیه و تحلیل آماری برای مقایسه میانگین ها از آزمون های T وابسته و غیروابسته استفاده شد. تجزیه و تحلیل اطلاعات نشان داد تمرینات تناوبی سرعتی, اختلاف معنی داری در میزان حجم ها و ظرفیت های ریوی به جز RV ایجاد نکرد. حال آنکه تمرینات تناوبی استقامتی توانست جز IRV باقی حجم ها و ظرفیت های ریوی را به طور معنی داری افزایش دهد و در نهایت بین دو برنامه تمرینی اختلاف معنی داری مشاهده نشد.
کلید واژه: تمرین تناوبی, تمرین تناوبی سرعتی, تمرین تناوبی استقامتی, حجم ها و ظرفیت های ریوی, دختران غیرورزشکار

لینک کمکی