فایل word امکانات و تجهيزات پايگاه هاي ورزش قهرماني و نقش آن در توسعه ورزش کشور

    —         —    

ارتباط با ما     —     لیست پایان‌نامه‌ها

... دانلود ...

بخشی از متن فایل word امکانات و تجهيزات پايگاه هاي ورزش قهرماني و نقش آن در توسعه ورزش کشور :


سال انتشار : 1385

نام کنفرانس, همایش یا نشریه : حرکت

تعداد صفحات :20

هدف این تحقیق, مطالعه امکانات و تجهیزات موجود در پایگاه های ورزش قهرمانی و میزان بهره برداری از آن در مراکز استان ها و بررسی نقش آن در توسعه ورزش کشور است. نمونه آماری تحقیق را مدیران و کارشناسان پایگاه های ورزش قهرمانی مراکز 28 استان کشور تشکیل می دهند که همان کل جامعه آماری است. ابزار اندازه گیری داده ها, پرسشنامه محقق ساخته است که در 3 قسمت مجزا برای ارزیابی دانش و اطلاعات تخصصی مدیران و کارشناسان, ارزیابی بهره برداری از پایگاه ها و ارزیابی امکانات و تجهیزات موجود تهیه شده و اعتبار آن با استفاده از ضریب آلفا کرونباخ87.9 درصد برآورد شده است . تجزیه و تحلیل داده های تحقیق که با استفاده از آمارهای توصیفی و استنباطی, آزمونt استودنت و ضریب همبستگی پیرسن انجام گرفت, نشان داد که: مدیران و کارشناسان پایگاه های ورزش قهرمانی دانش و اطلاعات تخصصی کافی در زمینه تخصص شغلی خویش ندارند (P<0.01) از امکانات و تجهیزات موجود در پایگاه های ورزش قهرمانی استفاده بهینه به عمل نمی آید (P<0.01), و امکانات و تجهیزات مناسبی در پایگاه های ورزش قهرمانی مراکز استان ها وجود ندارد (P<0.01) ارتباط معنی داری بین سطح دانش و اطلاعات تخصصی مدیران و میزان بهره برداری از پایگاه ها وجود دارد (P<0.05) بین میزان بهره برداری از پایگاه ها و امکانات و تجهیزات موجود و بین میزان دانش و اطلاعات تخصصی و امکانات و تجهیزات موجود در پایگاه ها ارتباط معنی داری وجود ندارد (P<0.05). با توجه به وضعیت امکانات, دانش و تخصص کاربران پایگاه های قهرمانی و ماموریت های سازمان تربیت بدنی, پیشنهادهای لازم برای توسعه ورزش کشور ارایه می شود.
کلید واژه: امکانات و تجهیزات ورزشی, پایگاه ورزش قهرمانی, بهره برداری, توسعه ورزشی

لینک کمکی